Systeemiteoreettinen ajattelutapa

Ihminen nähdään laajemman systeemin osana. Myös yksilön riippuvuusongelma määrittyy osaksi jotakin suurempaa kokonaisuutta, ja pelkästään yksilön auttaminen on hyödytöntä. Vastaavasti yksilön lähipiirissä olevien ihmisten ja tahojen voimavaroja voidaan ottaa käyttöön yksilöä autettaessa.