Julkaisut

A-klinikkasäätiö julkaisee päihde- ja addiktiotematiikkaan liittyviä raportteja, tutkimuksia ja selvityksiä. Raporttisarja ja muut julkaisut ovat aikajärjestyksessä. Osa julkaisuista on luettavissa myös verkkojulkaisuna.

Päihdetyön erikoislehdessä Tiimissä seurataan alan ajankohtaisia ilmiöitä ja kehityssuuntia. Tiimi ilmestyy viisi kertaa vuodessa.

Julkaisutoiminnasta vastaa A-klinikkasäätiön viestintäyksikkö.

Uutuuksia!

Tuuli Pitkänen, Mirka Elovainio, Suvi Jokelainen ja Jouni Tourunen
A-klinikkasäätiön raporttisarja 65
2017
47 s.

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA) hyvinvointikyselyssä kartoitettiin kymmenen järjestön tavoittamien kansalaisten elämäntilannetta ja hyvinvointia. Vastaajien kokemuksia tarkastellaan jaettuna kolmeen ryhmään: oman päihde- tai mielenterveysongelman vuoksi, läheisen ongelman vuoksi ja muista syistä järjestöjen toimintaan osallistuneet. Järjestötoiminnan koettiin parantavan hyvinvointia laaja-alaisesti.

Verkkojulkaisu (pdf)

Julkaisut

Völjy-kehittämishankkeessa koetut hyvät käytännöt
Virpi Koskela ja Anne Ovaska
A-klinikkasäätiön Völjy-kehittämishanke 2014–2017
2017
36 s.

Oppaassa kuvataan pistämällä huumeita käyttävien ihmisten parissa tehtävän haittoja vähentävän asiakastyön hyviä käytäntöjä sekä sanoitetaan työssä syntynyttä hiljaista tietoa ja kokemusta. Tarkoituksena on auttaa ja rohkaista työntekijöiden lisäksi alan johtajia ja päättäjiä työn kokemusten reflektointiin ja jakamiseen.

Verkkojulkaisu (pdf)

Hanna Bennett, Pirkko Hakkarainen, Jouni Tourunen
A-klinikkasäätiön raporttisarja 64
2016
44 s. + liitteet

Työmarkkinakeskusjärjestöt julkaisivat kesällä 2015 uuden Päihdehaitat hallintaan -suosituksen. Kyselytutkimus arvioi suositusten toteutumista työpaikoilla. A-klinikkasäätiö toteutti kyselyn osana Selvästi hyvää työtä -ohjelmaa yhteistyökumppaneina Alko Oy, EHYT ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työterveyslaitos (TTL) ja Työturvallisuuskeskus (TTK).

Verkkojulkaisu (pdf – 2,4 Mt)

Kati Savolainen ja Airi Partanen
A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 63
2015
22 s. + liitteet

Raportti huumeidenkäyttäjistä apteekkien asiakkaina vuonna 2014 kokoaa yhteen apteekeilta kerättyä tietoa huumeita käyttävien asiakkaiden asioinneista apteekeissa. Raportissa tarkastellaan muun muassa ruiskujen ja neulojen myynti- ja vastaanottokäytäntöjä apteekeissa ja apteekkien tekemää yhteistyötä sekä osaamista huumeita käyttäviin asiakkaisiin liittyen. Raportin on tuottanut Huumehaitta-hanke.

Verkkojulkaisu (pdf – 563 kt)

Esimerkkejä vertaisten ja ammattilaisten yhteistyöstä Osis-hankkeessa
Helena Virokannas (toim.), Liisa Osolanus & Tiina Varonen
Osis-hanke, A-klinikkasäätiö/Helsingin Vinkki & Omaiset Huumetyön Tukena ry
2014
80 s. + liitteet

Osis-hankkeen tuottama kirja kertoo käytännön tasolla vertaistoiminnan kehittämisestä, menetelmistä ja havainnoista. Näkökulman tarjoaa huumetyön vertaistoimintaa kehittänyt Osis-hanke. Osis (2011–2014) oli A-klinikkasäätiön Helsingin Vinkin ja Omaiset Huumetyön Tukena ry:n kumppanuushanke, jonka osahankkeita olivat Helsingin Vinkin Katuklinikka ja Omaiset Huumetyön Tukena ry:n Verna-toiminta.

Myös verkkojulkaisuna (pdf – 2,8 Mt)

5 €

Tuuli Pitkänen, Teemu Kaskela, Jouni Tourunen, Jonna Levola ja Antti Holopainen
A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 61
2014
48 s. + liitteet

Paradise24fin-lomakkeella kartoitetaan viime aikoina koettujen psykososiaalisten vaikeuksien määrää ja voimakkuutta. Lomake soveltuu sekä kerta-arvioksi että henkilön kokonaistilanteen seurantaan. Raportissa esitellään Paradise-menetelmän kehittämisen vaiheet. Raportti sisältää myös lomakkeen sekä käyttö- ja tulkintaohjeet.

Verkkojulkaisu (pdf – 1730 kt)

Turun nuorisoaseman Kosketuspinta-projektin prosessiarviointi.
Anne Puuronen
A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 60
2014
113 s. + liitteet

Nuoret sitoutuvat paremmin hoitoon, kun hoitosuhde ei ole vain vastaanotolla tapahtuvan työn varassa. Turun nuorisoaseman Kosketuspinta-kehittämisprojektissa kehitettiin matalan kynnyksen palveluita lähtökohtana hoitoon heikosti kiinnittyneet 16–29-vuotiaat nuoret. Arviointitutkimuksessa tarkastellaan asiakkaiden – nuorten ja heidän vanhempiensa – sekä nuorisoaseman työntekijöiden suhdetta hankkeessa kehitettyihin työkäytäntöihin.

Myös verkkojulkaisuna (ISBN 978-952-5587-63-0)

6 €

Jukka Ahonen
A-klinikkasäätiön raporttisarja 59
2010
137 s.

Miten rahapelaamisesta tulee ongelma? Mikä pelaamisessa pitää kiinni? Miten hoitojärjestelmä toimii peliongelmaisten kohdalla? Kuinka ongelmapelaajat kehittäisivät hoitojärjestelmää? Tässä haastattelututkimuksessa kysymyksiin vastaa 36 rahapelien ongelmapelaajaa. Tutkimus pyrkii laajentamaan käsitystä ongelmapelaajista ja tuomaan esiin näkemyksiä hoitojärjestelmän kehittämistarpeista.

10 €

Suuntaviivoja yhdenmukaisiin etsivän työn palveluihin
Mika Mikkonen, Jaana Kauppinen, Minna Huovinen & Erja Aalto (toim.)
A-klinikkasäätiön raporttisarja 58
2010
65 s.

Etsivässä työssä jalkaudutaan tavoittamaan marginaalissa eläviä ihmisiä, joille yhteiskunnan tarjoamat palvelut ja toimintamuodot ovat jääneet vieraaksi. Luodaan heihin kontakteja ja järjestetään heille tarkoituksenmukaista apua. Viedään palveluita kohderyhmien omiin ympäristöihin. Kirja on koottu eurooppalaisen Correlation-verkoston etsivän työn ryhmän kokemuksista ja näkemyksistä. Kirjaa tekemässä on ollut etsivän työn tekijöitä yhdeksästä eri maasta.

Myös verkkojulkaisuna (pdf – 1,04 Mt)

10 €

Hilkka Lydén (toim.)
Kettutien A-poliklinikka & Naistenkartano ry, Naisten virta -hanke
2010
35 s.

Millaisia erityisiä piirteitä on naisten päihdeongelmissa? Mitä on naiserityinen päihdetyö? Oppaassa esitellään naisten kanssa tehtävän päihdetyön sisältöjä ja työmuotoja. Teemoina muiden muassa naisen identiteetti ja tunteet, äitiys ja päihteet, väkivalta sekä seksuaalisuus.

Loppuunmyyty, ei tilattavissa – vain verkkojulkaisuna (pdf – 1,44 Mt)

Mira Roine, Minna Ilva & Janne Takala (toim.)
A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 57
2010
93 s.

Raportti kokoaa yksiin kansiin Lasinen lapsuus -aihepiiristä tehtyjä tutkimuksia ja selvityksiä. Julkaisu on suunnattu kaikille lasten hyvinvoinnista kiinnostuneille. Raportin tarkoituksena on palvella ammattilaisia, jotka kohtaavat työssään lapsia ja perheitä ja joita vanhempien päihteidenkäytön ja lasten hyvinvoinnin väliset yhteydet askarruttavat.

Loppuunmyyty, ei tilattavissa – vain verkkojulkaisuna (pdf – 2.65 Mt)

Teuvo Peltoniemi
A-klinikkasäätiön raporttisarja 56
2009
191 s. + kuvaliite
kovakantinen

Päätoimittaja Teuvo Peltoniemen Tiimi-lehdessä vuosina 1987–2009 julkaistuja kirjoituksia kirjana. Kirjoitusten teemana on päihteiden ja riippuvuuksien rooli yhteiskunnassa. Pohdinnan aiheena ovat päihteiden käyttö, päihdepolitiikka ja hoito. Peltoniemi ei moralisoi eikä pyörittele vaan tuo uutta tietoa ja tekee sen pohjalta realistisia muutosehdotuksia.

25 €

Salon A-klinikka 2009
120 s.

”Runon kautta pääsee käsiksi tunteen ytimeen ja silloin voi kohdata tunteensa ja olla itselleen totta. Kirjan runoissa kuvastuu elämän väkevyys, niissä ei ole ääriviivoja eikä keskipisteitä. Runo on jokaiselle lukijalle oma tarina.” (kirjan toimittanut runoryhmän toimikunta)

20 €

Jukka Oksanen
A-klinikkasäätiön raporttisarja 55
2009
100 s.

Onnistuminen päihdetyössä edellyttää, että työntekijä saa asiakkaaseen yhteyden. Ilman sitä ihmistä ei voi auttaa. Käsitteellä terapeuttinen allianssi tarkoitetaan työntekijän ja asiakkaan liittoutumista asiakkaan auttamiseksi, hänen ongelmiensa helpottamiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi. Julkaisussa tarkastellaan erilaisia terapeuttista allianssia ja sosiaali- ja hoitotyön vuorovaikutusta käsitteleviä tutkimuksia.

10 €

Heikki Suhonen
A-klinikkasäätiön monistesarja 61
2008
73 s. + liitteet

Salon A-klinikan asumispalvelujen kehittämishankkeeseen (Astu-projekti) liittyneen tutkimusosion raportti. Tutkimushankkeen tavoitteena oli tutkia kuntoutus- ja asumispalvelujen vaikutuksia asiakkaiden arkeen. Raportti perustuu asiakkaiden ja työntekijöiden haastatteluihin ja erilaisiin tilasto- ja muihin dokumentteihin.

Verkkojulkaisu (pdf – 1015 kt)

Katja Malin-Kaartinen, Kirsi Marttinen, Päivi Puro & Merja Viljanen
A-klinikkasäätiön raporttisarja 54
2008
71 s. + liitteet

Projektin tavoitteena oli osallistaa ja aktivoida huumeidenkäyttäjiä vertaistoimintaan. Projektissa kehitettiin uudenlaisia räätälöityjä matalakynnyksisiä vertaiskoulutusmalleja terveysneuvontapisteiden asiakkaille. Raportissa kuvataan projektin tausta, tavoitteet, toteutus ja tuotokset.

Myös verkkojulkaisuna (ISBN 978-952-5587-50-0)

10 €

Heli Laaksonen (toim.)
Salon A-klinikka 2008
110 s.

Salon A-klinikalla toimivassa runoryhmässä syntyneitä runoja, toimittanut runoilija Heli Laaksonen. ”Kyl näitte runojen perusteel moni on parhaas mukka yrittäny saara päiväpeittoas suaraks – vaikkei ol siin ain onnistunu. Täst tuli kyl ymmärryst lisäävin runokirja, mitä olen ikä nähny.”

15 €

Hilkka Lydén
A-klinikkasäätiön Messiin-projekti
2007
35 s.

Kysynkö asiakkaalta onko hän homo? Vaikuttaako asiakkaan sukupuoli-identiteetti päihteiden käyttöön ja jos vaikuttaa, mitä minä voin työntekijänä tehdä? Mitä pitää ottaa huomioon, jos asiakkaaksi tulee naispari?

Opas pyrkii vastaamaan joihinkin päihdepalvelujen työntekijöiden kysymyksiin seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perheiden monimuotoisuudesta. Opas antaa välineitä asiakastyön tekemiseen, esimerkiksi puheeksi ottamiseen ja monimuotoisuuden kohtaamiseen. Oppaan lähtökohtana monimuotoisuuteen on esteettömyys: miten kehitämme palvelujamme niin, että ne ovat laadukkaita ja tavoitettavia mahdollisimman monelle.

Myös verkkojulkaisuna (pdf – 566 kt)

2 €

Finn Gyllstrøm, Marianne Hansen, Thorbjørn Skaug & Hanne Gro Wenzel
A-klinikkasäätiö & Sininauhaliitto
2005
64 s.

Eri hoitoyksiköihin peliriippuvuusongelman seulonnassa, kartoituksessa ja arvioinnissa avuksi tarkoitettu teos. Kirjassa on mm. peliriippuvuuden arviointitesti (SOGS), muutosmotivaatiota kartoittava instrumentti (RCQ), pelaamisen pakonomaisuutta kartoittava instrumentti (GPS) sekä pelaamisen kontrollointikykyä kartoittava testi (SGC).

15 €

Jukka Ahonen
A-klinikkasäätiön raporttisarja 51
2005
384 s., kuvitettu

A-klinikkasäätiön 50-vuotishistoriateos kertoo niin a-klinikkatoiminnan taustasta ja synnystä kuin A-klinikkasäätiön ja sitä kautta suomalaisen päihdehuollon, -hoidon ja -kuntoutuksen vaiheista sekä ehkäisevän päihdetyön trendeistä. A-klinikkasäätiön historiateos on näkemyksellinen ja kriittinenkin esitys siitä, miten hyvin A-klinikkasäätiö järjestönä ja palvelujen tarjoajana on ollut ajassa kiinni.

30 €

Heikki Suhonen
A-klinikkasäätiön monistesarja 48
2005
81 s. + liite

Päihdeongelmista on alettu puhua entistä enemmän myös ikääntymisen yhteydessä. Mitä erityispiirteitä on ikääntyneiden päihdeongelmissa? Miten A-klinikoilla asiakastyötä tekevät päihdealan ammattilaiset ilmiön näkevät? Mitä päätelmiä ikääntyneiden päihdeongelmien yleistymisestä voidaan tehdä päihdehuollon palveluissa yleensä? Tutkimus pohjautuu A-klinikoiden työntekijöiden haastatteluihin.

Verkkojulkaisu (pdf – 981 kt)

Katja Malin, Pekka Holmström, Antti Holopainen & Airi Partanen
A-klinikkasäätiön monistesarja 43
2004
23 s. + liitteet

Selvitys apteekkien suhtautumisesta huumeiden pistoskäyttäjiin asiakkaina vuonna 2003. Vertailuaineistona vuoden 2001 apteekkikysely.

Verkkojulkaisu (pdf – 318 kt)

Lotta Lehmusvaara
A-klinikkasäätiön monistesarja 40
2004
63 s. + liitteet

Raportti summaa A-klinikkasäätiön internet-palvelu Päihdelinkin vaiheet vuosilta 2000–03. Raportissa kerrotaan mm. Päihdelinkin kehittymisestä, kesällä 2003 tehdyn Sauna-keskustelufoorumin kävijäkyselyn tuloksista, Päihdelinkin viestintävälineissä saamasta julkisuudesta sekä arvioidaan toteutunutta verkkopalvelua.

Verkkojulkaisu (pdf – 1078 kt)

Teuvo Peltoniemi
A-klinikkasäätiön monistesarja 37
2004
32 s.

Suomalaisia toimittajia on sivistetty päihdeasioista päihdetiedotusseminaareissa jo 20 vuoden ajan. Julkaisu summaa päihdetiedotusseminaarien vaiheet ja kehittymisen sekä pohtii seminaarien merkitystä.

Verkkojulkaisu (pdf – 920 kt)

Anja Koski-Jännes, Anneli Pienimäki & Maarit Valtari
A-klinikkasäätiön raporttisarja 50
2003
68 s.

Tutkimustavoitteena oli selvittää, voidaanko laitoshoidossa olleiden päihdeongelmaisten selviytymistä tehostaa järjestämällä heille heidän omasta ympäristöstään sosiaalista tukea ja seuraa päihteettömään vapaa-ajan toimintaan. Lukuisat tutkimukset viittaavat siihen, että sosiaalinen tuki kuuluu tärkeimpiin selviytymistä selittäviin tekijöihin laitoshoidon jälkeen.

13,5 €

Teuvo Peltoniemi (toim.)
A-klinikkasäätiön raporttisarja 43
2003
181 s., kuvitettu

Ystävien, työtovereiden, yhteistyökumppaneiden ja läheisten juhlakirja 60-vuotiaalle A-klinikkasäätiön toimitusjohtajalle. Muistoja, pohdintoja, tunnelmapaloja ja visioita. Kirjoittajina mm. Jussi Simpura, Vappu ja Ilkka Taipale, Pirkko Lahti ja Klaus Mäkelä.

29 €

Kirsi Utoslahti & Teuvo Peltoniemi (toim.)
A-klinikkasäätiön raporttisarja 42
2003
186 s. + liitteet

Lasinen lapsuus -kirjoituskilpailun parhaat tekstit yksien kansien välissä. Kirjoitukset kertovat, millaista on elää ja kasvaa alkoholiperheessä. Kirjoituskilpailuun osallistui lähes sata kirjoittajaa. Kilpailun ideana oli tarjota niille, joita elämä alkoholiperheessä on koskettanut, mahdollisuus kertoa tarinansa ja samalla työstää omia selviytymiskeinojaan. Mukana myös Lasinen lapsuus -projektin keräämää tietoa päihdeperheilmiön olemuksesta, yleisyydestä ja esilletulosta hoitojärjestelmissä.

25 €

Riikka Perälä, Pekka Holmström, Antti Holopainen & Airi Partanen
A-klinikkasäätiön monistesarja 34
2003
22 s. + liitteet

Selvitys apteekkien suhtautumisesta huumeiden pistoskäyttäjiin asiakkaina vuonna 2001. Vertailuaineistona vuoden 1999 apteekkikysely.

Verkkojulkaisu (pdf – 292 kt)

Nils Holmberg
A-klinikkasäätiön raporttisarja 41
2002
117 s.

Julkaisu kertoo tapausesimerkin avulla kognitiivisen perheterapian hoitoprosessista, jossa hyödynnettiin sekä kognitiivisia että muiden läheisten terapiasuuntien menetelmiä. Kirjoittaja työskentelee Järvenpään sosiaalisairaalassa psykologina ja psykoterapeuttina.

13,5 €

Heikki Suhonen & Lasse Murto
A-klinikkasäätiön raporttisarja 40
2002
149 s.

A-klinikkasäätiön ja Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen yhteistyönä tehty tutkimus päihdetyön arjesta vuosituhannen vaihteessa Turun A-klinikkatoimen eri yksiköissä: A-klinikalla, nuorisoasemalla ja katkaisuhoitoasemalla. Mitä on asiakastyön arki resurssipaineiden puristuksessa ja asiakkaiden elämäntilanteiden ja ongelmien ollessa yhä vaikeampia ja monitahoisempia?  Tutkimuksen materiaalina kuvitteelliset mutta tosielämään perustuvat asiakastapaukset sekä henkilöstön ryhmäkeskustelut.

17 €

Jari Peltola
A-klinikkasäätiön monistesarja 32
2002
40 s. + liitteet

Raportti Kymen A-klinikkatoimen nuorten Stoppari-huumehoitopalvelujen alkuvaiheen kehittymisestä. Raportti kuvaa palvelujen toteutumista, hoitomallien kehittymistä ja tuotoksena syntynyttä hoitomallia. Stoppari-palvelut on tarkoitettu 13–21-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat huumeiden tai muiden päihteiden käytön pysäyttämistä, rikos- tai muun kierteen katkaisemista tai pitempiaikaista kuntoutumista.

Verkkojulkaisu (pdf – 540 kt)

A-klinikkasäätiön raporttisarja 34
2000
111 s., kuvitettu

Suomen ns. ensimmäisen huumeaallon reaktiona maahan perustettiin eri puolille maata yhdeksän nuorisoasemaa, ensimmäiset keväällä 1970. Miten nuorisoasemilla työskennellään? Millaisia menetelmiä on käytössä? Mitä on vuosien aikana koettu ja opittu? Entä tulevaisuus? 30-vuotisen nuorisoasematyön kunniaksi kootussa kirjassa nuorisoasemalaiset kirjoittavat itse työstään.

13,5 €

Outi Harju, Anne Ovaska & Antti Holopainen
A-klinikkasäätiön monistesarja 23
2000
32 s. + liitteet

Helsingin Terveysneuvontapiste Vinkin asiakaskunnasta tehty haastatteluselvitys teemoina mm. huumeidenkäyttötottumukset, elämäntilanne, riskikäyttäytyminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttö.

Verkkojulkaisu (pdf – 345 kt)

Outi Harju, Antti Holopainen & Tuula Annala
A-klinikkasäätiön monistesarja 22
2000
24 s.

Selvitys apteekkien suhtautumisesta huumeiden pistoskäyttäjiin asiakkaina vuonna 1999. Vertailuaineistona vuosien 1997 ja 1998 apteekkikyselyt.

Verkkojulkaisu (pdf – 526 kt)

Harri Mielonen & Harri Tiittanen
A-klinikkasäätiön raporttisarja 32
1999
63 s. + liitteet

Laadullinen ja fenomenologinen selvitys ongelmapelaamisen syistä, seurauksista ja hoidosta pelurien itsensä kokemina ja näkeminä. Aineistona pelaamisen ongelmaksi kokeneiden haastattelut. Kirjoittajiensa opinnäyte Pohjois-Karjalan ammattikorkeakouluun.

13,5 €

Jukka Ahonen
A-klinikkasäätiön raporttisarja 29
1999
240 s., kuvitettu

Järvenpään sosiaalisairaalan 50-vuotishistoria. Sosiaalisairaalan arkeen, käytäntöihin ja hoitomenetelmiin ovat heijastuneet niin ympäröivän yhteiskunnan kehitys kuin muuttuvat näkemykset päihdeongelman olemuksesta. Aineistona virallisdokumentit ja työntekijöiden, potilaiden ja yhteistyökumppanien haastattelut.

25 €

Airi Partanen & Marja Warmemaa (toim.)
A-klinikkasäätiön raporttisarja 28
1999
85 s. + liitteet, kuvitettu

Raportissa kuvataan A-klinikkasäätiön Verso-projektia, jossa kehitettiin päihdehuollon erityispalveluiden työmenetelmiä päihdehaittojen varhaisvaiheen tunnistamiseen ja niihin vaikuttamiseen. Projekti sisälsi asiakastyökokeilun pääkaupunkiseudulla, alueellista kehittämistoimintaa sekä koulutus-, konsultaatio- ja työnohjaustoimintaa.

13,5 €

Anneli Vainio
A-klinikkasäätiön monistesarja 14
1999
30 s. + liitteet

Millaista on arkielämä lapsen kanssa, jolla on äidin raskaudenaikaisesta alkoholinkäytöstä johtuva vamma? Julkaisussa tutkaillaan lapsen elämää vauvasta nuoruuteen ja aikuisuuteen sekä alkoholivaurion vaikutusta kehitykseen. Perustuu kirjoittajansa sosiaaliohjaajaopintojen päättötyöhön.

Verkkojulkaisu (pdf – 464 kt)

Teuvo Peltoniemi & Timo Larmela
A-klinikkasäätiön raporttisarja 25
1998
79 s. + liite

Kannabiksen laillistaminen Suomessa – mitä hyvää, mitä huonoa? Kysymystä pohtivat A-klinikkasäätiön tiedotuspäällikkö ja Suomen kannabisyhdistyksen puheenjohtaja syksyllä 1997 Verkkotie-verkkolehdessä käymässään keskustelussa, johon debattikirja perustuu.

12 €

Annikka Taitto
A-klinikkasäätiön raporttisarja 24
1998
118 s.

Tutkimus päihdeperheessä kasvaneen lapsen ongelmista ja selviytymisestä. Riippuvuutta käsitellään identiteettikysymyksenä, jolloin käsitys omasta itsestä, kyvyistä ja ominaisuuksista on jäänyt epäselväksi lapsuuden turvallisten vuorovaikutussuhteiden puuttuessa. Teoksessa kuvataan sekä aikuisuuden ongelmia että toipumista omista riippuvuuksista. Toipumisessa nousevat esille lapsena koettu turvattomuus, välittävien ja tukea antavien aikuisten puute sekä kielletyt tunteet – pieni lapsi, joka on jäänyt paitsi tarvitsemaansa rakkautta.

21 €

Tuula Annala
A-klinikkasäätiön monistesarja 12
1998
14 s. + liitteet.

Kaikille apteekeille suunnatussa kyselyssä vuonna 1997 selvitettiin apteekkien näkemyksiä ja kokemuksia ruiskujen ja neulojen myynnistä huumeidenkäyttäjille sekä kartoitettiin mahdollista viranomaisyhteistyötä.

Verkkojulkaisu (pdf – 342 kt)

Anne Ovaska, Antti Holopainen & Tuula Annala
A-klinikkasäätiön monistesarja nro 7
1998
36 s. + liitteet

Suomen ensimmäinen suonensisäisesti huumeita käyttävien terveysneuvontapiste, Helsingin Vinkki, perustettiin 1997. Raportissa esitellään terveysneuvontakokeilun tuloksia ja huumeiden piikkikäyttäjien terveyskäyttäytymistä.

Verkkojulkaisu (pdf – 1100 kt)

Jukka Ahonen
A-klinikkasäätiön raporttisarja 22
1997
104 s.

Selvitys A-klinikkatoiminnan aloittamiseen ja vakiinnuttamiseen vaikuttaneista taustatekijöistä ja ensimmäisten A-klinikoiden alkutaivalta. Julkaisu on samalla kuvaus suomalaisen alkoholipolitiikan käänteistä ja hoitoideologisesta keskustelusta 1950-luvulla ja sen jälkeen. Kirjoittajansa Suomen historian pro gradu -työ.

13,5 €

Eero Vanhatalo
A-klinikkasäätiön raporttisarja 20
1996
95 s.

"Runot niin turhia / maahan jääneet perunat / kun talvi tuli / etukäteen ilmoittamatta." Tampereen A-klinikkatoimen eläkkeellä olevan johtajan runokokoelma.

17 €

Helmi Mäki
A-klinikkasäätiön raporttisarja 18
1996
61 s.

Helmi Mäen muistoja A-klinikkasäätiön toiminnan alkuajoilta 1957–64. Kirjoitusten aiheina Oulun A-klinikan käynnistysvaiheet 1960–62, Helsingin A-klinikan ideaa ja arkea 1956–63 ja yhteisneuvolasuunnitelman kariutuminen 1960-luvun alussa.

13,5 €

Lasse Murto & Jorma Niemelä
A-klinikkasäätiön raporttisarja 11
1993
62 s.

Riippuvuus, persoonallisuuden häiriö, kohtuuton harrastus vai eettinen konflikti? Tutkimus toteutettiin aitoina vuoropuheluina tutkijoiden ja ongelmapelaajien välillä. Taustana Raha-automaattiyhdistyksen kiinnostus selvittää sekä pelaamista että ongelmapelaamista Suomessa. Samalla tuotettiin tietoa ongelman hoidettavuudesta, erilaisista hoitomalleista ja -mahdollisuuksista.

10 €

R. Margaret Cork
A-klinikkasäätiön julkaisusarja 4
1970
117 s. + liitteet

Kansainvälinen alan klassikkotutkimus alkoholistivanhempien lapsista. Kuinka paljon kodin runsas alkoholinkäyttö voi vaikuttaa lapsen elämään, valintoihin ja myöhempään alkoholinkäyttöön. Lasten ongelmia pitää hoitaa, vaikka itse päihdeongelmaista ei saataisikaan hoitoon: lapsi ei ole hoidon väline, vaan tarvitsija.

6 €

Esitteet

Hyvinvoinnin tekijä – A-klinikkasäätiö 2016–2019
2016

Myös verkkojulkaisuna (pdf – 236 kt)

Maksuton

A-klinikkasäätiön sähköiset palvelut – Aina lähellä
Tietoa, tukea, neuvontaa ja koulutusta päihteistä ja psykososiaalisista ongelmista
2015

Maksuton

 

A-klinikkasäätiön valkoinen logo-t-paita, puuvillaa

Saatavilla naisten mallissa koossa S–XXL ja miesten mallissa koossa L–XXL

Ilmoita tilauksen lisätiedoissa malli ja koko

15 €

Muu materiaali

Painettu Audit-testi terveyden- ja sosiaalihuollon asiakastilanteisiin. Audit on Maailman terveysjärjestö WHO:n kehittämä alkoholin riskikäyttöä seulova kyselytesti. Taitelehtinen sisältää kysymykset ja palautteen.

0,2 €

Kaksipuoleinen A4-kortti, jota terveydenhuollon työntekijät voivat käyttää alkoholin puheeksiotossa Audit-testin jälkeen.

Saatavilla myös pdf-muodossa Päihdelinkin Työn tueksi -osiossa.

0,3 €

Kaksipuoleinen A4-kortti, jota sosiaalialan työntekijät voivat käyttää alkoholin puheeksiotossa Audit-testin jälkeen.

Saatavilla myös pdf-muodossa Päihdelinkin Työn tueksi -osiossa.

0,3 €

Kaksipuoleinen laminoitu A4-kortti, jota ikäihmisten parissa työskentelevät voivat käyttää alkoholinkäytön puheeksiotossa. 

Saatavilla myös pdf-muodossa Päihdelinkin Työn tueksi -osiossa.

0,3 €