Hankkeita ja toimintaa

Lapset, nuoret ja läheiset

Lasinen lapsuus
Lasinen lapsuus kehittää uusia työskentelytapoja ja tuottaa tietoa lapsia ja nuoria kohtaavien ammattilaisten ja muiden asiasta kiinnostuneiden käyttöön. Lähivuosien kohdealueita ovat lasten arjen turvallisuus, lasten huomioiminen päihdepalveluissa, sekä lasten ja aikuisten ohjattu vertaistukiryhmätyöskentely verkossa. Lue lisää »

Nuortenlinkki
Nuortenlinkki-verkkopalvelun tavoitteena on vahvistaa nuorten elämänhallintaa ja ennaltaehkäistä riippuvuuksista koituvia haittoja tarjoamalla tietoa, tukea, itsearvioinnin työkaluja ja anonyymiä neuvontaa päihteisiin ja mielenterveyteen, mutta myös esimerkiksi itsenäistymiseen, pelaamiseen ja kiusaamiseen liittyen. Hankkeessa hyödynnetään erilaisia verkkoympäristön työskentelytapoja ja kehitetään näitä eteenpäin. Lue lisää »

Aikuiset

Päihdelinkki 
Päihdelinkki tarjoaa päihde- ja riippuvuustietoa, oma-apuvälineitä, itsearviointitestejä, vertaistukea ja ammattilaisneuvontaa verkossa kaikille kansalaisille ja ammattilaisille. Palvelut ovat ilmaisia ja anonyymejä matalankynnyksen palveluja. Päihdelinkin palveluja kehitetään ja ylläpidetään aktiivisesti ja joustavasti toimintaympäristön ajankohtaiset tarpeet huomioiden.
Lue lisää »

KokeNet
KokeNet – neuvontapalvelu on matalan kynnyksen sähköinen palvelu, jossa omasta päihdeongelmasta toipuneet tai läheisenä päihdeongelman kokeneet kokemusneuvojat tarjoavat vertaistukea, neuvontaa ja ohjausta kansalaisille päihdeongelmissa luottamuksellisesti ja maksutta. Lue lisää »

Osaaminen ja yhteistyö

Verkottaja 
Verkottaja-hanke tuottaa päihde- ja mielenterveystyön järjestöjen ja toimijoiden yhteistyötä, verkostointia ja foorumeita sekä jaettua asiantuntijuutta ja moniammatillista osaamista kehittäviä yhteisvalmennuksia ja pilotteja kohdennettuna julkisten ja kolmannen sektorin ammattihenkilöstölle sekä kokemusasiantuntija- ja vertaistoimijoille (2013 alkaen 12 alueella Suomessa). Hankkeen osaprosessina on ollut päihdetyön KokeNet-kokemusneuvojapalvelun rakentaminen. Lue lisää »

MIPA
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman tavoitteena on vahvistaa järjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä, laatua, yhteismitallisuutta ja hyödynnettävyyttä järjestöjen kehittämis-, viestintä- ja vaikuttamistoiminnan tukena. Hankkeessa toteutetaan kuusi yhteistä tutkimushanketta, yhteisiä työpajoja ja kansallisia tutkimusseminaareja. Lue lisää »

Puheeksioton perusteet -verkkokurssi 
Puheeksioton perusteet -verkkokurssien tavoitteena on antaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille valmiuksia alkoholin riskikäytön tunnistamiseen sekä puheeksioton toteuttamiseen työssään. Ilmainen kurssitus toteutetaan organisaatiolähtöisesti työyhteisöissä tai opintoryhmissä. Lue lisää »

Haittojen vähentäminen

Dopinglinkki 
Dopinglinkkihankkeessa on kehitetty palvelukokonaisuus, jonka avulla lisätään yleistä tietoisuutta dopingaineiden haitoista, vahvistetaan ammattilaisten tietämystä kuntodopingin käyttäjistä tuottamalla koulutuksia ja annetaan palvelun käyttäjille tietoa ja terveysneuvontaa matalan kynnyksen periaatteella. Palvelun tarkoituksena on ehkäistä dopingaineiden käytön haittoja. Lue lisää »

Huumehaitta-hanke
Hanke toimii asiantuntijana huumehaittoja vähentävän työn tehtävissä ja kansallisissa sekä kansainvälisissä verkostoissa. Päämääränä on ehkäistä ja vähentää suonensisäisen huumeidenkäytön välityksellä leviäviä tartuntatauteja, ja niiden ohella myös muita terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia. Lue lisää »

Muunto-hanke
A-klinikkasäätiön Muunto-hankkeessa luodaan anonyymejä ja luotettavia sähköisiä palveluita haittojen vähentämiseen Tor-verkkoa hyödyntäen. Tarkoitus on kerätä avoin tietokanta liikkeellä olevista aineista. Hankkeen kohderyhminä ovat erityisesti netistä huumeita tilaavat, satunnaiskäyttäjät, kokeilijat, itselääkintäkäyttäjät, bile- ja käyttökulttuurien toimijat sekä eri alojen ammattilaiset. Lue lisää »

OK-hanke
Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishankkeen (OK-hanke) tavoitteena on lisätä korvaushoidossa olevien osallisuutta ja työelämävalmiuksia. Hankkeessa kartoitetaan osallisuutta ja työelämävalmiuksia lisääviä toimintamalleja. Lisäksi hankkeessa kehitetään kokemusasiantuntijatoimintaa ja vertaisuutta sekä koulutus- ja työelämäpolkuja korvaushoidossa oleville. Lue lisää »

Osis II -hanke
Osis II -hanke kehittää vertaistoimintaa keskittyen huumemaailmassa elävien vertaisten toiminnan ja osallisuuden vahvistamiseen. Niin kuntoutuville kuin aktiivisesti päihteitä käyttäville ihmisille tarjotaan voimaannuttavaa koulutusta arjen hallinnasta ja vertaistoimijuudesta. Vertaisten ja ammattilaisten yhteistyön kehittäminen jatkuu ja asiakkaita ohjataan sekä saatetaan palvelujen ulkopuolelta palvelujärjestelmään. Lue lisää »

Street-hanke
Street-hankkeessa tartuntatauteja ehkäistään ja tietoutta riskeistä lisätään asiakkaiden elinympäristössä. Huumeita suonensisäisesti käyttäville henkilöille tarjotaan c-hepatiitti- ja hi-virusten anonyymia ja maksutonta testausta kaduilla ja kohtaamispaikoissa. Tartuntariskissä olevat ja tartunnan saaneet pyritään tavoittamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kohdatuille tarjotaan lisäksi terveysneuvontaa. Kentällä toimii ammattihenkilöiden työpari ja kokemusasiantuntijoita. Lue lisää »

Völjy-hanke
Hajautetun asumisen tukea ja osallistavaa toimintaa kehitetään huumeita pistämällä käyttävien ihmisten parissa. Kolmantena perustehtävänä on tarkastella ja kirjata haittoja vähentävän työn hyviä käytäntöjä ja työssä syntyvää hiljaista tietoa. Hanke toimii Tampereella. Asiakkaiksi voivat hakeutua tamperelaiset ja lähikuntien ihmiset. Lue lisää »