Peliongelmat

A-klinikkasäätiö tarjoaa ammattilaisille suunnattua koulutusta mm. peliriippuvuusilmiöstä, peliongelmien tunnistamisesta ja puheeksiotosta sekä peliongelmien hoidosta. Kaikilla A-klinikkasäätiön A-klinikoilla myös hoidetaan peliriippuvuudesta kärsiviä asiakkaita. Suomessa ei toistaiseksi ole käypä hoito -ohjeita peliriippuvuuden hoitoon, mutta A-klinikoilla käytettävät kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmät tuottavat hyviä hoitotuloksia. Kognitiivisen käyttäytymisterapian lisäksi peliriippuvuuden hoitoon voidaan käyttää mm. tietoisen läsnäolon harjoituksia ja hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiä.

Ammattilaisille suunnatut koulutukset peliongelmista voivat kattaa esim. seuraavia asioita:

  • Peliriippuvuus; Milloin pelaamisesta tulee ongelma?
  • Rahapelaaminen tai muu pelaaminen: erot ja samankaltaisuudet
  • Pelaamisen haitat ja hyödyt
  • Peliriippuvuuden syntyyn vaikuttavat tekijät
  • Peliriippuvuuden hoidossa käytettävät hoitomenetelmät

Erilaiset rahapelit ovat Suomessa hyvin suosittuja. Parhaimmillaan ne antavat pelaajalle iloa ja jännitystä, mutta osalle pelaamisesta voi syntyä ongelmallinen tapa tai riippuvuus. Suomessa arvioidaan olevan 130 000 ongelmapelaajaa, mikä tarkoittaa noin kolmea prosenttia yli 15-vuotiaasta väestöstä. Ongelmapelaajista noin kolmannes on peliriippuvaisia. Valtaosa ongelmapelaajista on miehiä. Liiallinen pelaaminen voi näyttäytyä taloudellisten vaikeuksien lisäksi monina terveyteen ja sosiaaliseen elämään liittyvinä ongelmina, kuten poissaoloina koulusta tai työstä, keskittymisvaikeuksina ja uniongelmina. Peliriippuvuudesta kärsivillä ihmisillä on usein diagnosoitu myös muita psyykkisiä sairauksia tai päihderiippuvuutta.

Rahapelien saatavuus ja määrä kasvavat edelleen teknisen kehityksen myötä. Niinpä uhka peliongelmien lisääntymisestä on todellinen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla on keskeinen rooli peliongelmien varhaisen tunnistamisen, puheeksioton ja asiakkaan hoitoon ohjaukseen kannalta. Varhaisella peliongelmaan saadulla hoidolla voidaan estää monia pelaamisen aiheuttamia haittoja, vähentää ongelmien vakavuutta ja helpottaa hoitoprosessia. Myös läheisten tilanteeseen olisi tärkeää puuttua hyvissä ajoin. Peliongelmien tunnistaminen koetaan kuitenkin yleisesti vaikeaksi. Ongelmien varhaista tunnistamista voidaan helpottaa lisäämällä sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevien peliongelmiin liittyvää osaamista esimerkiksi koulutuksen keinoin.