Ajankohtaista

Viimeaikaiset mielenterveysongelmat, yksinäisyys, huonoksi koettu fyysinen terveys, riittämätön uni sekä riittämättömät tulot olivat yhteydessä koettuun huonoon elämänlaatuun ja psyykkiseen kuormittuneisuuteen. Tämä selviää A-klinikkasäätiön, Suomen Mielenterveysseuran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vertaisarvioidussa tutkimusartikkelissa Psyykkinen kuormittuneisuus ja elämänlaatu 60–85-vuotiailla. Tutkimus pohjautuu Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimukseen (ATH), jossa 60–85-vuotiaita vastaajia oli 33 196. Lue tutkimusartikeli: Kaskela Teemu, Pitkänen Tuuli, Solin Pia, Tamminen Nina, Valkonen Jukka & Kaikkonen Risto. Psyykkinen kuormittuneisuus ja elämänlaatu 60–85-vuotiailla. Tietopuu: Tutkimussarja 2/2017: 1-15.

minna.magnusson 17.3.2017

Yhdistykset kohtaavat ja auttavat merkittävässä määrin ihmisiä, joilla on sekä päihde- että mielenterveyteen liittyviä vaikeuksia, jotka putoavat helposti julkisen sektorin palveluista ja jotka tarvitsevat samanaikaisesti monenlaisia palveluita. Joka toinen paikallinen päihde- ja mielenterveysyhdistys arvioi päihde- ja mielenterveysongelmien yhtäaikaisuuden merkittäväksi omassa kohderyhmässään.Yhdistysten kokemusta sektorirajat ylittävästä toiminnasta ja yhteistyöstä tulisi hyödyntää palveluiden kehittämisessä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon integraation suunnittelussa ja toteutuksessa. Tulokset selviävät Sari Jurvansuun ja Päivi Rissasen artikkelista, joka perustuu Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA) järjestökyselyyn.

minna.magnusson 15.3.2017

A-klinikkasäätiön Völjy-hankkeen julkaisemassa oppaassa kuvataan pistämällä huumeita käyttävien ihmisten parissa tehtävän haittojen vähentävän työn hyviä käytäntöjä. Lisäksi oppaassa sanoitetaan työssä syntynyttä hiljaista tietoa. Oppaan tarkoituksena on auttaa ja rohkaista erityisesti ihmistyötä tekeviä työntekijöitä, mutta myös alan johtajia ja vastuussa olevia päättäjiä työn kokemusten reflektointiin, jakamiseen sekä hiljaisen tiedon tiedostamiseen. Tätä kautta halutaan myös nostaa esiin haittoja vähentävän työn ja toimivan ihmiskohtaamisen merkityksellisyyttä. Oppaan kirjoittajat kannustavat työntekijöitä ja erityisesti työn johtoa ottamaan rohkeasti kantaa huumeita käyttävien ihmisten palveluiden laadun ja määrän sekä jokaisen ihmisen ihmisarvon kunnioittamisen puolesta. Opas on luettavissa verkkojulkaisuna (pdf).

minna.magnusson 15.3.2017

Kolmannen sektorin hybridisaatiokehitys näkyy ostopalveluja tuottavissa ja työntekijöitä palkanneissa päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä vapaaehtoistoiminnan merkityksen vähenemisenä. Niissä toiminnan kehittämistarpeina korostuvat palvelutoiminnan ja rahoituspohjan kehittäminen, muissa yhdistyksissä tarve tukea ja rekrytoida vapaaehtois- ja vertaistoimijoita. Näkemykset vapaaehtoistoimijoiden määrän kehityksestä olivat kuitenkin erityisen pessimistisiä yhdistyksissä, jotka toimivat puhtaasti vapaaehtoisvoimin. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA) järjestökyselyyn vastasi 87 päihde- ja 100 mielenterveysyhdistystä keväällä 2016. Tarkemmin tuloksista Sari Jurvansuun ja Päivi Rissasen artikkelissa Tietopuun Tutkimussarjassa 1/2017. Lue myös tiedote A-klinikkasäätiön kotisivuilla.

maria.inkinen 16.2.2017