Konsultointi- ja koulutustoiminta

Kehittämisyksikön tutkimusryhmän henkilökunta avustaa pyydettäessä palvelualueita ja A-klinikkasäätiön toimintaan kohdistuvia tutkimuksia suunnittelevia tutkijoita. Tuki voi koskea esim. tutkimus- ja kehittämishankkeiden tai pienimuotoisempien kyselyjen suunnittelua, toteuttamista ja ohjaamista.

Tutkijat toimivat asiantuntijoina ja kouluttajina, pitävät esitelmiä sekä osallistuvat erilaisiin verkostoihin.

Esimerkkejä aiheista, joista tutkijoilta voi pyytää alustuksia:

Äidit korvaushoidossa
Kolmesta tutkimusaineistosta on koottu tietoa korvaushoidossa olevien äitien elämäntilanteesta, tavoitteista ja palvelukokemuksista.

Päihdepalveluita käyttävien pienten lasten vanhempien elämäntilanne, huolenaiheet ja palvelukokemukset
Haastattelemalla on kartoitettu sosiaalisairaalassa hoidossa olleiden pienten lasten vanhempien tilannetta ja näkemyksiä.  

Päihderiippuvaisten kokemat psykososiaaliset ongelmat
Haastattelemalla on kartoitettu ongelmia ja vaikeuksia, joita sosiaalisairaalassa asioineet henkilöt ovat kokeneet. EU-hankkeessa ovat kumppanit toteuttaneet vastaavan haastattelun muista aivotoiminnan häiriöistä kärsiville potilaille, joten päihderiippuvaisten psykososiaalisten ongelmien määrää ja laatua arvioidaan myös suhteessa toisiin potilasryhmiin.

Päihdehoidon ja asiakaskunnan trendejä 1990-2009
Sosiaalisairaalaa ja Kettutientien A-poliklinikkaa koskevan seuranta-aineiston perusteella esitetään hoitoon, hoidon kirjaamiseen sekä asiakaskuntaan liittyviä piirteitä ja muutoksia ajanjaksolla 1990-2009.

Päihdepotilaiden rikollisuus 1990-2009
Avo- ja laitospotilaiden rikollisuuden määrää, laatua, uusimista ja vankeustuomioita tarkastellaan 10 000 henkilön osalta ja rekisteritietoihin perustuen kahdenkymmenen vuoden aikavälillä.

Hoitotietojen tutkimuskäyttö
Hoidon aikana kerätyn tiedon kirjaamisen kehittäminen niin, että se olisi hoidon lisäksi käyttökelpoista myös kehittämis- ja tutkimustyössä. Miten nykyisin kirjautuvaa tietoa voidaan käyttää ja minkälaisia kehittämistarpeita on puolin ja toisin?

Nuoruusiän päihteiden käytön yhteys aikuisiän ongelmakäyttöön
Päihteiden käytön aloitusiän yhteys aikuisiän ongelmakäyttöön. Nuoruusiän päihteiden käytön syyt ja seuraukset sekä miten nuorten päihteidenkäyttöön voi vaikuttaa.

Päihdekuntoutus vankiloissa
Pohjoismaisen vankilatutkimuksen ja aikaisempien tutkimusten perusteella esitellään päihdekuntoutusohjelmien kehitystä vankeinhoidossa, ohjelmien toteuttamista vankiloissa, vankeinhoidon päihdekuntoutuksen suhdetta kansalliseen huumepolitiikkaan sekä vankilan henkilökunnan ja ohjelmiin osallistuneiden vankien kokemuksia ja tulkintoja.

Päihdekuntoutuksen vaikuttavuus
Kansainvälisen ja suomalaisen tutkimustiedon pohjalta pohditaan vaikuttavuustutkimusten erilaisia näkökulmia, tuloksia ja kehittämishaasteita.