Rekisteritutkimus (RIPE)

Rekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus päihdehuollon avo- ja laitospotilaiden elämänkulusta (RIPE) kattaa hoitoa ja asiakaskuntaa koskevaa aineistoa vuosilta 1990–2009. Tutkimuksessa pyritään selvittämään rekisteritutkimuksen keinoin hoidossa tapahtuneita muutoksia sekä asiakkaiden yhteiskuntaan integroitumista. Tarkoituksena on tutkia ilmiötä pääasiassa kvantitatiivisesti laajoja potilasryhmiä vertaillen, mutta analyysiä täydennetään valikoitujen ryhmien kvalitatiivisella tarkastelulla. 

Tutkimuksen perusrahoituksen on myöntänyt Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto (rikosseuraamusalan tutkimusrahoitus). NSfK on rahoittanut osallistumista ja alustuksia Pohjoismaiden kriminologien seminaareissa. Yrjö Jahnssonin säätiö on rahoittanut kuolintietojen analysointia. 

Tutkijat: Tuuli Pitkänen, Teemu Kaskela, Jonna Levola ja Jouni Tourunen. Tutkimustuloksia on esitelty useissa kotimaisissa ja kansainvälissä seminaareissa.

Seuraavat julkaisut liittyvät RIPE-aineistoon:

Pitkänen, T., Kaskela, T., Tyni, S. & Tourunen, J. (2016). Päihdehoitoon hakeutuneiden rikollisuus: Rekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus vankeusrangaistukseen tuomituista päihdehoidon asiakkaista. 
Rikosseuraamuslaitoksen julkaisuja 1/2016. 
  
Kaskela, T., Pitkänen, T. & Tourunen, J. (2015) Miten on käynyt Kalterit taakse –kurssilaisille? Tiimi 1/2015, s. 26-27 http://www.a-klinikka.fi/tiedostot/tutkittua/Tiimi_115.pdf

Hakala, S., Kaskela, T., & Pitkänen, T. (2014). Huono-osaisuus seuraa monia nuorena päihdehoidossa olleita. Tiimi 3/2014, s. 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/tiedostot/tutkittua/Tiimi_314.pdf

Sari Hakala: Päihdenuoresta aikuiseksi: rekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus alaikäisten päihteidenkäyttäjien elämänkulusta. Psykologian pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta 2014.
www.a-klinikka.fi/tietopuu/tutkimustoiminta/2372

Päihteidenkäytön vuoksi hoitoon tulleiden nuorten päihde- ja mielenterveysongelmia, rikollisuutta, tulotasoa ja kuolleisuutta seurattiin osana A-klinikkasäätiön laajaa rekisteritutkimusta. Nuoret tutkittavat (n=221) olivat asioineet alle 18-vuotiaina päihdehuollon avohoidossa vuosina 1993–1997. Tutkituista poikia oli 158 ja tyttöjä 63. Ensimmäisen avohoitojakson alkaessa he olivat iältään 11–17-vuotiaita ja viimeisten rekisteritietojen keräämisen aikaan vuonna 2010 he olivat 26–35-vuotiaita.

Alaikäisenä päihdehuollossa asioineiden elämänkulussa oli hoitokontaktista huolimatta havaittavissa monenlaisia ongelmia ja vaikeuksia myös nuoressa aikuisuudessa. Nuorilla esiintyi melko paljon myöhempiä päihdeongelmia, mielenterveysongelmia ja erityisesti rikollisuutta. Lähes puolet nuorista oli ollut vankilassa tai yhdyskuntapalvelussa. Nuorten tulotaso oli pääsääntöisesti matala. Lisäksi päihdehoidossa olleiden nuorten kuolleisuus oli normaaliväestöä korkeampi ja päihteisiin liittyvät kuolemansyyt yleisiä.

Keväällä 2014 valmistunut pro gradu -tutkielma on osa A-klinikkasäätiön tutkimusryhmän laajempaa (N=12 059) vuosia 1990–2010 koskevaa rekisteritutkimushanketta Rekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus päihdehuollon avo- ja laitospotilaiden elämänkulusta (RIPE), jota on rahoittanut muun muassa oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto. Tutkimushanke on käynyt läpi pitkän lupaprosessin. Opinnäytetyön ohjasivat Tuuli Pitkänen ja Hely Kalska.

Pitkänen, T., Kaskela, T. & Tourunen, J. (2013). Hoito- ja rekisteritietoa päihdehoidon asiakkaista. Tiimi 5; 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/tiedostot/tutkittua/Tiimi_513.pdf

Pitkänen, T., Kaskela, T. & Inkinen, M.(2013). Asiakastiedon kirjaamisella on olennainen merkitys. Tiimi 2; 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/tiedostot/tutkittua/Tiimi_213.pdf

Pitkänen, T. & Kaskela, T. Mothers in the margin – women with a history of substance abuse and imprisonment. Conference report of the 54th Research Seminar of The Scandinavian Research Council for Criminology.
http://nsfk.org/Portals/0/Archive/NSfKs%2054.%20forskerseminar.pdf

Pitkänen, T. & Kaskela, T. (2012). Korvaushoidossa on paljon äitejä. Tiimi 4; 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi412.pdf

Kaskela, T. & Pitkänen, T. (2011). Differences between imprisoned and other patients in opioid substitution treatment (OST). Conference report of the 53rd Research Seminar of The Scandinavian Research Council for Criminology.
http://nsfk.org/Page/tabid/63/ctl/ArticleView/mid/383/articleId/433/NSfKS-53-Research-Seminar-Report.aspx

Virtala, Maria & Suikkanen, Aino-Kaisa: The Harmful Effects of Parental Substance Abuse on Children. Degree Programme in Social Services Bachehelor of Social Services. Metropolia ammattikorkeakoulu, Helsinki 29.10.2010
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/24364/harmfule.pdf?sequence=1

Pitkänen, T. (2009). Hoito- ja rekisteritietojen käyttö päihdetutkimuksessa. Teoksessa Irti päihdeongelmista: Tutkimuksia hoidon ja ehkäisyn menetelmistä (toim. T. Tammi, M. Aalto ja A. Koski-Jännes). Porvoo: Edita; 172-194.