Opinnäytetyöt

Tästä listasta löydät opinnäytetyöt, jotka on tehty yhteistyössä A-klinikkasäätiön kehittämisyksikön tutkimusryhmän (aikaisemmin Järvenpään sosiaalisairaalan tutkimusyksikön) kanssa. Tutkimusten tiedot löytyvät myös Tietopuun tutkimushanketietokannasta.

Pro gradu -työt

Sari Hakala: Päihdenuoresta aikuiseksi: rekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus alaikäisten päihteidenkäyttäjien elämänkulusta. Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos, psykologian pro gradu –tutkielma, helmikuu 2014.
Ohjaajat: Tuuli Pitkänen, Hely Kalska

Teemu Kaskela : Haaveena normaali elämä. Tutkielma opioidikorvaushoitopotilaiden hoitoa koskevista mielipiteistä, hoidon tavoitteista ja psykososiaalisesta tilanteesta. Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma, elokuu 2011. (http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20110359)

Jussi Aukio & Jyrki Laihoi: Rautanaamio: musiikkiterapia päihdeongelmaisen kuntoutuksessa.Jyväskylän yliopisto, humanistinen tiedekunta, musiikin laitos, pro gradu -tutkielma 2009. (https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/19662/URN_NBN_fi_jyu-200903041089.pdf)

Heidi Ahjoniemi: Opiaattiriippuvuus ja äitiys. Lääkkeellisessä korvaushoidossa olevien pienten lasten äitien kokemuksia hoidosta, kuntoutumisesta ja hyvinvoinnista. Psykologian pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto 2005.

Katariina Karhu: Pystyvyyden tunne, pystyvyyden lähteet ja attribuutiot huumeidenkäyttäjien muutosprosessissa. Puolen vuoden seurantatutkimus lääkkeellisessä ja lääkkeettömässä hoidossa. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, sosiaalipsykologian laitos, kevät 2004.

Päivi Jokinen: Huumeperheiden sosiaalinen verkosto ja sosiaalisen tuen kokemuksia päihderiippuvuudesta toipumisen alkuvaiheessa. Terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, terveystieteiden laitos, syksy 2003.
 
Johanna Ruokolainen: Vertaileva vuorovaikutuksen analyysi kognitiivisen ryhmäterapian käytännöissä kahdessa huumevieroitusyksikössä. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkimus, Kuopion yliopisto, syksy 2002.

AMK, ylempi tutkinto
Petra Huhtimo: "Sain itsevarmuutta, kun olin aika hukassa". Askel arkeen -valmennuskurssin kehittäminen korvaushoidon aloittaneille opioidiriippuvaisille. Avokuntoutusyksikkö askel -kehittämishanke (2009-2012). Opinnäytetyö, sosionomi YAMK, Laurea ammattikorkeakoulu, Tikkurilan yksikkö, toukokuu 2011.

Leena Salminen: "Ei suoraan kylmään maailmaan." Rikosseuraamusalan työntekijöiden ja vankien näkemyksiä valvotun koevapauden mahdollisuudesta Järvenpään sosiaalisairaalassa. Ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetyö, Laurea-ammattikorkeakoulu, kevät 2011. (http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2011061311894)

Ulla Hiljanen: Vaativan päihdekuntoutuksen sosiaalityö Järvenpään sosiaalisairaalassa. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, DIAK Etelä Järvenpää, syksy 2009. (https://publications.theseus.fi/handle/10024/5784)

Pia Ruohola: Linehanin mallin sovellus psykososiaalisen kuntoutuksen välineenä. Huumeongelmaisten naisten kokemuksia laitoshoitojaksolta. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö, amk -jatkotutkinnon opinnäytetyö, syksy 2005

Anne Hautamäki: ”Hiljaisuus on joskus paras vastaus.” Taideterapeuttiset menetelmät Järvenpään sosiaalisairaalassa kuntouttavan hoitotyön tukena. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpää, ylemmän sosionomi amk -tutkinnon opinnäyte, joulukuu 2004.
 
AMK

Maria Virtala & Aino-Kaisa Suikkanen: The Harmful Effects of Parental Substance Abuse on Children. Degree Programme in Social Services Bachehelor of Social Services. Metropolia ammattikorkeakoulu, Helsinki 29.10.2010 (https://publications.theseus.fi/handle/10024/24364)

Anne Uravuori & Tarja Vuorinen: ”Juttelutuokioita saisi olla enemmän.” Akuuttikatkaisuhoitopotilaiden mielipiteitä päihdehoitotyön auttamismenetelmien toteutumisesta. Hoitotyön ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, Hämeen Ammattikorkeakoulu, syksy 2009. (https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/4720/Uravuori_Anne_ja_Vuorinen_Tarja.pdf?sequence=3)
 
Suvi Solonen & Linda Sihvo: Kaksoisdiagnoosikuntoutujan työkyvyn arviointi Järvenpään sosiaalisairaalassa: toimintaterapian osuus ja kuntoutujien kokemukset. Toimintaterapian ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, Metropolia-ammattikorkeakoulu, syksy 2009. (https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/6143/Kaksoisd.pdf?sequence=1)
 
Sari Matalampi & Heli Kylmäaho: Buprenorfiini vai Metadoni? Korvaushoitoasiakkaiden kokemuksia korvaushoidosta. Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan (hoitotyön koulutusohjelma) opinnäytetyö, kesäkuu 2008.
 
Kirsi Kaukiainen & Elisa Laurikainen: Ajatuksia masennuksen hoidosta, yhteistyöstä sekä niiden kehittämisestä kolmessa Etelä-Suomen päihdehoitolaitoksessa. Sateenvarjo -projektin Vantaan katkaisuhoitoaseman osaprojekti 2005-2006. Laurea-ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman opinnäytetyö, syksy 2007.
 
Inka Niinistö & Maria Saari: Päihdeongelmaisen syrjäytyminen ammattilaisen näkökulmasta. Diakonia-ammattikorkeakoulun Järvenpään yksikön sosionomi/diakoni-opinnäytetyö, kevät 2007.
 
Minna Repo & Terhi Väisänen: Hoitajien kokemuksia kaksoisdiagnoosipotilaiden hengellisestä hoitamisesta. Diakonia-ammattikorkeakoulun Helsingin yksikön sairaanhoitaja/diakonissa-opinnäytetyö, syksy 2007.
 
Reetta Kauhanen: Palvelujen välisessä kuilussa. Kaksoisdiagnoosiasiakkaiden kokemuksiamielenterveys- ja päihdepalveluista. Sosionomitutkinnon opinnäytetyö, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, kevät 2007.
 
Hanna Kivistö, Milla Lohioja & Anna Näyhä: ”Jos ei oo asuntoo, niin ei voi kuvitella tekevänsä mitään huomenna, vaan pitää elää vaan se hetki.” Korvaushoidossa olevien opiaattiriippuvaisten tuetun asumisen Verkko-projektin väliraportti. Sosionomitutkinnon opinnäytetyö, Laurea-ammattikorkeakoulu, syksy 2006.
 
Reetta Hakolahti: Askeleita kohti normaalielämää. Sähköisen kyselylomakkeen avulla tietoa työelämään valmentavan koulutuksen vaikuttavuudesta sosiaaliseen kuntoutumiseen. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö, amk- jatkotutkinnon opinnäytetyö, kevät 2006.
 
Ada Pentinmikko & Hanna-Leena Kiviranta: ”Voin olla kanssakäymisessä toisen kanssa ilman viinaakin.” Toiminnasta tukea vuorovaikutukseen Järvenpään sosiaalisairaalan toimintaterapiaryhmässä. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, toimintaterapian koulutusohjelman opinnäytetyö, kevät 2006.
 
Elina Riipinen: Virkistystä ja virikkeitä päihdeongelmaisille naisille. Toiminnallinen teemapäivä syksyllä 2005. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö, sosionomi- ja diakoniatutkintojen opinnäytetyö, syksy 2005.
 
Risto Kääriäinen & Krista Dag: Järvenpään sosiaalisairaalan perheosaston asiakkaiden mielipiteitä laitos- ja avohoidosta sekä tukiverkostosta. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö. Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan sosionomi (AMK) koulutusohjelma. Opinnäytetyö,  kevät 2004.
 
Harriet Nyman: Ongelmana alkoholi. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, terveysalan osasto, Kotka. Opinnäytetyö, kevät 2004.
 
Sinikka Tahvanainen: Mikä hoidossa auttaa? Korvaushoidossa Järvenpään sosiaalisairaalassa olevien potilaiden kokemuksia hoidosta. Laurea-ammattikorkeakoulu, Vantaan yksikkö, hoitotyön koulutusohjelman opinnäytetyö, syksy 2004
 
Marika Ylikerälä: Toivo kantavana voimana opiaattiriippuvaisen ihmisen toipumisessa. Laurea-ammattikorkeakoulu, hoitotyön opinnäytetyö, tammikuu 2003.