Hankkeita ja toimintaa

A-klinikkasäätiön hankkeet vastaavat usein jonkin erityisryhmän tai toimintamuodon tarpeeseen. Ajankohtaisia ovat lasten näkökulmaan liittyvä työ sekä huumehoito ja haittojen vähentäminen. Viime vuosina on vahvistettu myös vertaistyötä ja kokemusasiantuntijoiden osallistumista.

Tärkeimpiä rahoittajia ovat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Useimmilla hankkeilla on omat kotisivunsa, joilta löydät tarkempaa tietoa toiminnasta.

Lapset ja perheet

Lasinen lapsuus kehittää uusia työskentelytapoja ja tuottaa tietoa lapsia ja nuoria kohtaavien ammattilaisten ja muiden asiasta kiinnostuneiden käyttöön. Lue lisää »

Nuortenlinkki vahvistaa nuorten elämänhallintaa ja ennaltaehkäisee riippuvuuksista koituvia haittoja tarjoamalla tietoa, tukea, itsearvioinnin työkaluja ja anonyymiä neuvontaa. Lue lisää »

Päihdelinkki tarjoaa päihde- ja riippuvuustietoa, oma-apuvälineitä, itsearviointitestejä, vertaistukea ja ammattilaisneuvontaa verkossa kaikille kansalaisille ja ammattilaisille. Lue lisää »

Päihdetyö

Arjen toimintakyky -hankkeessa levitetään toimintakykyyn ja sen arviointiin liittyvää tietoa ja kehitetään järjestötyöhön soveltuvaa toimintakyvyn arviointityövälinettä. Lue lisää »

Dopinglinkki lisää yleistä tietoisuutta dopingaineiden haitoista, tarjoaa neuvontaa ja vahvistaa ammattilaisten osaamista tuottamalla koulutuksia. Lue lisää »

MIPA – Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma vahvistaa järjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä, laatua, yhteismitallisuutta ja hyödynnettävyyttä. Lue lisää »

MITU – Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin lopettamisen tuki -hanke pyrkii juurruttamaan mielenterveys- ja päihdetyöhön tupakoinnin lopettamista tukevia työtapoja ja -menetelmiä. Lue lisää »

OK-hanke on opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishanke. Tavoitteena on lisätä korvaushoidossa olevien osallisuutta ja työelämävalmiuksia. Lue lisää »

Puheeksioton verkkokurssi antaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille valmiuksia alkoholin puheeksioton toteuttamiseen. Kurssitus toteutetaan organisaatiolähtöisesti. Lue lisää »

Tietopuu on päihde- ja mielenterveystyön kehittämisen tieto- ja tukipankki ammattilaisten käyttöön. Sivusto tarjoaa tutkimustiedon lisäksi tietoa kehittämisestä ja arvioinnista. Lue lisää »

Osallisuus ja haittojen vähentäminen

EHTA-etsivä huumetyö tarjoaa palveluohjausta ja tukea arjen hallintaan huumeita käyttäville nuorille aikuisille, jotka eivät ole palveluiden piirissä. EHTA toimii Tampereella. Lue lisää »

Huumehaitta-hanke toimii huumehaittoja vähentävän työn asiantuntijana. Päämääränä on ehkäistä ja vähentää suonensisäisen huumeidenkäytön välityksellä leviäviä tartuntatauteja. Lue lisää »

KokeNet on sähköinen neuvontapalvelu, jossa omasta päihdeongelmasta toipuneet tai läheisenä päihdeongelman kokeneet kokemusneuvojat tarjoavat kansalaisille vertaistukea ja neuvontaa. Lue lisää »

Marginaalissakin mahdollisuus on sosiaalisen osallistamisen kehittämishanke Mikkelin alueen opioidikorvauhoidossa oleville ja muille ongelmallisesti huumeita käyttäville. Lue lisää »

Muunto-hankkeessa luodaan anonyymejä ja luotettavia sähköisiä palveluita haittojen vähentämiseen Tor-verkkoa hyödyntäen. Tarkoitus on kerätä avoin tietokanta liikkeellä olevista aineista. Lue lisää »

Osis II -hanke vahvistaa huumemaailmassa elävien vertaisten toimintaa ja osallisuutta. Hanke tarjoaa koulutusta arjen hallinnasta ja vertaistoimijuudesta. Osis toimii Helsingissä. Lue lisää »

Street-hankkeessa ehkäistään tartuntatauteja tarjomalla huumeita suonensisäisesti käyttäville C-hepatiitti- ja hi-virusten anonyymia ja maksutonta testausta kaduilla ja kohtaamispaikoissa. Lue lisää »

Völjy-hanke tarjoaa hajautetun asumisen tukea ja kehittää osallistavaa toimintaa huumeita pistämällä käyttävien ihmisten parissa. Völjy toimii Tampereella. Lue lisää »