Omavalvonnan havainnot ja kehittämistoimenpiteet 1/2024

Hoitopolku

A-klinikka Oy raportoi neljä kertaa vuodessa omavalvonnassa tehdyistä havainnoista ja kehittämistoimenpiteistä. Tutustu vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen raporttiin.

Omavalvonnan avulla varmistetaan A-klinikka Oy:n tuottamien palvelujen laatu ja turvallisuus. Tässä raportissa on esitelty omavalvonnan toteuttamisessa tehdyt keskeiset havainnot ja kehittämistoimenpiteet palvelumuodoittain vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen osalta.

Laitoshoitopalvelut

Vieroitushoitoyksiköiden ja Selviämishoitoasemien keskeiset omavalvonnalliset havainnot liittyivät työ- ja potilasturvallisuuden varmistamiseen sekä lääketurvallisuuden kehittämiseen erityisesti lääkkeenjakotilanteiden osalta.

Henkilöstön osaamiseen väkivaltatilanteiden ennakoinnissa ja yhteisten toimintaperiaatteiden noudattamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Potilasturvallisuuden varmistamiseksi tiivistettiin seurantakäytäntöjä erityisesti muistisairaiden potilaiden hoitoprosesseissa. Lääketurvallisuuden osalta varmistettiin lääkkeenjakotilanteiden työrauha, ja näin pienennettiin lääkevirheiden riskiä.

Kuntouttavaa laitoshoitoa tarjoavien A-klinikkayhteisöjen omavalvonnassa havaittiin kehittämistarpeita tiedonkulussa yksiköiden sisällä ja myös yhteistyössä palvelun tilaajien kanssa. Yhteisiä toimintamalleja vahvistettiin, jotta hoitoon tulijoiden esitiedot olivat riittävät ja tukivat turvallista hoidon aloitusta. Lisäksi lääkkeenjakotilanteissa kiinnitettiin huomiota työrauhaan samoin kuin vieroitushoidon yksiköissä.

Avohoitopalvelut ja korvaushoitopalvelut

A-klinikoiden avopalveluissa omavalvonnan keskeiset havainnot liittyivät kirjaamiskäytäntöihin ja tiedonkulun varmistamiseen potilas- ja asiakastietojärjestelmien sisällä. K-klinikoiden omavalvonnalliset toimet liittyivät korvaushoidon toimintamallien kehittämiseen lääkehoidon käytäntöjen osalta sekä jatkuvaan resurssien riittävyyden seurantaan.

Matalan kynnyksen palveluissa omavalvonnassa korostui työturvallisuuden ja asiakasturvallisuuden varmistaminen tilanteissa, joissa asiakkaat ovat päihtyneitä ja levottomia. Huomiota kiinnitettiin riittävään henkilöstöresurssiin ja työntekijöiden osaamisen ylläpitämiseen sekä työkuormituksen hallintaan.

Asumispalvelut

A-klinikkakotien asumispalveluiden omavalvonnassa havaitut keskeiset kehittämistarpeet liittyivät asiakasturvallisuuden varmistamiseen turvalaitteiden ja yksiköiden tilojen näkökulmasta. Tiloihin, kalusteisiin ja turvalaitteiden ajanmukaisuuteen ja toimintavarmuuteen kiinnitettiin erityistä huomioita.

Lastensuojelun sijaishuollon palvelut

Lastensuojelun sijaishuoltoa tarjoavissa Stoppareissa kehitettiin omavalvonnassa havaittujen tarpeiden perusteella kolmea teemaa: Asiakastietojen käsittelyprosesseja kehitettiin tietosuojan varmistamiseksi ja uudet käytännöt jalkautettiin kaikkiin yksiköihin. Henkilöstön kanssa käytiin läpi turvallisen kuljettamisen toimintamalleja vastaamaan asiakaskuljetusten haasteisiin. Lääkkeenjakotilanteiden työrauhaan kiinnitettiin huomiota. Hyväksi käytännöksi todettiin kaksoistarkastus, jossa mahdolliset lääkepoikkeamat havaittiin hyvin.

Omavalvonnan raportoinnin tehostaminen

A-klinikka Oy:llä on konkretisoitu omavalvonnan toteutusta ja seurantaa vuoden 2024 alusta alkaen, ja se on otettu tiiviimmäksi osaksi liiketoiminnan raportointia.

Omavalvonnassa havaitut keskeiset poikkeamat ja niiden kehittämistoimien eteneminen raportoidaan kuukausittain A-klinikka Oy:n operatiivisessa ohjausryhmässä ja viedään tiedoksi johtoryhmään. Omavalvonnan kvartaaliraportit toimitetaan sekä johtoryhmälle että hallitukselle ja julkaistaan A-klinikka Oy:n verkkosivuilla.

Alkuvuoden aikana A-klinikka Oy:ltä tehtiin kaksi omavalvontailmoitusta tilaajalle havaituista laatu- ja turvallisuuspoikkeamista sekä niiden korjaavista toimista. Myös toimenpiteiden seuranta ja vaikuttavuus raportoitiin.