Tutkijat

Jouni Tourunen
Tutkimuspäällikkö, YTT

Tutkimusryhmän esimies, tutkimustoiminnan hallinto ja koordinointi. Tutkimustyön kohteina ovat päihdekuntoutus vankilassa, korvaushoito ja päihdepalvelujärjestelmä. Ajankohtaiset tutkimushankkeet: Pohjoismainen vankiloiden päihdekuntoutustutkimus (Prison), EU-hanke Psychosocial aspects of brain disorders in Europe (PARADISE) sekä päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteisen tutkimusohjelman valmistelu. Etnografinen väitöstutkimus ”Epäilyksen polttopisteessä. Tutkimus päihdekuntoutusosastosta vankilassa.” (2000) kuvasi terapeuttisen yhteisön käynnistämistä vankilan osastona sekä käynnistämisen synnyttämiä jännitteitä vankilan toiminnassa, eri ammattiryhmien välillä sekä vankien ja henkilökunnan välisissä suhteissa.

puh. 040 1368 058

Julkaisut

Tuuli Pitkänen
Vanhempi tutkija, FT

Suuntautunut erityisesti perheiden tutkimiseen, seurantatutkimuksiin ja hoidossa kertyvän tiedon tutkimuskäytön kehittämiseen. Työn alla ovat EU-hankkeen tuotoksena syntyneen Paradise24fin-lomakkeen kehittämisestä ja käytöstä kirjoittaminen sekä rekisteritutkimuksen tuloksista raportointi. Ajankohtaiset hankkeet: EU-hanke Psychosocial aspects of brain disorders in Europe (PARADISE), Rekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus päihdehuollon avo- ja laitospotilaiden elämänkulusta (RIPE), THL:n Alueellisen terveys- ja hyvinvointihankkeen (ATH) analysoiminen päihde- ja mielenterveystyön järjestöjen näkökulmasta ja A-klinikkasäätiön hoitotyön kirjaamisen kehittäminen (ATJ). Päättymisvaiheessa olevat hankkeet: Korvaushoidon arviointi- ja seurantatutkimus sekä osatutkimus liittyen THL:n Lasten ja perheiden palvelut ja niiden johtaminen (LapsYTY) hankkeeseen. Jäsen seuraavissa THL:n ohjausryhmissä: Alkoholitilastojen työryhmä sekä Huumehoidon tiedonkeruu (Pompidou) ja Lasten ja perheiden palvelut ja niiden johtaminen (LapsYTY) ohjausryhmä.

puh. 041 5178 678

Julkaisut

Teemu Kaskela
Tutkija, YTM

On työskennellyt metodologisesti hyvin erilaisten tutkimushankkeiden parissa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on ollut opioidiriippuvaisten korvaushoito. Tällä hetkellä tekee jatko-opintoja Helsingin Yliopiston yhteiskuntapolitiikan oppiaineeseen korvaushoidon vaikutuksista rikollisuuteen ja psyykkiseen sairastamiseen sekä hoidon onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä.
Ajankohtaiset tutkimushankkeet: Pohjoismainen vankiloiden päihdekuntoutustutkimus (Prison), Rekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus päihdehuollon avo- ja laitospotilaiden elämänkulusta (RIPE), sekä EU-hanke Psychosocial aspects of brain disorders in Europe (PARADISE).

puh. 050 4300 545

Julkaisut

Yhteistyökumppanit

Jonna Levola
Nuorempi tutkija, LL

Työskennellyt sosiaalisairaalassa osastonlääkärinä ja määräaikaisena nuorempana tutkijana vuodesta 2006 lähtien. Päihdelääketieteen erityispätevyys ja mukana psykiatrian erikoistumiskoulutuksessa. Valmistelee THL:ssa väitöstutkimusta päihde- ja mielenterveysongelmista erityisesti masennuksen ja alkoholin käyttötapojen yhteyden näkökulmasta. Osallistuu tutkimusyksikön tutkimus- ja kehittämishankkeisiin (PARADISE, RIPE, KAKE).

puh. 045 6575 509

Julkaisut

Antti Holopainen
LL

Järvenpään sosiaalisairaalan ylilääkäri 1997-2010. Työskennellyt useissa päihdeongelmien hoitoa tutkineissa ja kehittäneissä hankkeissa vuodesta 1990 lähtien. Päihdelääketieteen yhdistyksen asiantuntijaryhmän ja Duodecimin alkoholi- ja huumehoitojen Käypä hoito -työryhmän jäsen.

puh. 0400 417 390