Ajankohtainen tutkimus

A-klinikkasäätiön tutkimustoiminta tukee päihde- ja riippuvuusongelmista kärsivien ja heidän läheistensä auttamiseksi tehtävää työtä.

Uutta tietoa

Digipalvelut eivät tavoita päihdehoidon asiakaskuntaa (pdf)

Digiloikkaan on hypätty vauhdilla, erityisesti terveiden, nuorten ja osaavien ihmisten johdolla. Päihdehoidon asiakaskunnan keskuudessa on paljon niitä, joille digipalvelut eivät ole arkea. (Pitkänen & Tourunen, Tiimi 3/2017)

Julkaisu: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintoihin osallistuminen lisää kansalaisten hyvinvointia

Järjestöjen toimintoihin ja palveluihin osallistuminen vaikuttaa kansalaisten hyvinvointiin ja elämäntilanteeseen monella tavoin myönteisesti. (Ihmisten äänellä: Järjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeet ja palvelun tarpeet. Pitkänen, Elovainio, Jokelainen & Tourunen. A-klinikkasäätiön raporttisarja 65, 2017)

Paikallisyhdistysten toiminnassa päihde- ja mielenterveystyö yhdistyvät (pdf)

Sosiaali- ja terveyspalveluissa kohdataan kasvavassa määrin ihmisiä, joilla on sekä päihde- että mielenterveysongelma ja monia palvelutarpeita. Päihde- ja mielenterveysjärjestöissä tehdään paljon sektorirajat ylittävää työtä. (Jurvansuu & Rissanen, Tiimi 2/2017)

Nuori ikä, huumeongelmat ja työttömyys lisäsivät päihdeongelmaisten riskiä omaisuusrikoksiin (pdf)

Päihdeongelmaisten omaisuusrikollisuutta ennustivat nuori ikä, työttömyys ja huumeongelmat. Vankilataustaisilla päihdeongelmaisilla sukupuolella ei ollut vaikutusta todennäköisyyteen tehdä omaisuusrikos. (Kaskela & Pitkänen, Tiimi 1/2017)

Tutustu tutkimusjulkaisuihin julkaisutietokannassa. Tiivistelmistä löydät lyhennelmiä päihdetyön ja -hoidon tutkimuksista. Tiimi-lehden Tutkittua-artikkelit on koottu omalle sivulleen.

Käynnissä oleva tutkimus

Arjen toimintakyky

Arjen toimintakyky -hankkeessa tuotetaan järjestöille konkreettinen ja helppokäyttöinen väline työikäisten järjestötoimintaan osallistuvien ihmisten toimintakyvyn kartoittamiseen ja seurantaan.

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA)

Järjestöjen yhteisessä tutkimusohjelmassa tutkitaan järjestöjen toimintaprofiileja, järjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvointia sekä vapaaehtoisuutta, vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta järjestöissä.

Opioidiriippuvuuden korvaushoito

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella lääkkeen valintaan, apteekkijakeluun ja hoitokäytäntöihin vaikuttavia tekijöitä työntekijäryhmien, asiakkaiden sekä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon edustajien näkökulmasta.

Rekisteritutkimus (RIPE)

Rekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus päihdehuollon avo- ja laitospotilaiden elämänkulusta selvittää hoidossa tapahtuneita muutoksia ja asiakkaiden yhteiskuntaan integroitumista. 

Toimintakyky (PARADISE)

Hoidon aikana on mahdollista arvioida ja seurata ihmisen psykososiaalista kuormitusta PARADISE-hankkeessa kehitetyn menetelmän avulla. Kysymyssarja soveltuu käytettäväksi niin hoidossa kuin tutkimuksessa.

Lisätietoa A-klinikkasäätiön asiantuntija- ja tutkimustoiminnasta.