Helsinkiläisten huumeidenkäyttäjien kaksi erilaista ryhmää

A-klinikkasäätiön Tietopuun tutkimussarjan ensimmäisessä julkaisussa Tuuli Pitkänen, Jussi Perälä ja Tuukka Tammi kuvaavat 100 marginalisoituneen ja 102 integroituneen huumeiden aktiivikäyttäjän välisiä eroja. Molemmissa ryhmissä käytettiin runsaasti alkoholia, kannabista ja stimulantteja. Marginalisoituneiden keskuudessa myös pistäminen sekä rauhoittavien lääkkeiden käyttö oli yleistä. Yhteiskuntaan integroituneet käyttäjät arvioivat oman elämäntilanteensa paremmaksi kuin marginalisoituneet käyttäjät, mutta molemmat ryhmät pystyivät omasta mielestään vaikuttamaan omaan elämäänsä. Huumeidenkäyttäjät haastateltiin Helsingissä.
 
Vaikka haastatteluaineisto on jo muutaman vuoden takaa, ei ole syytä epäillä, etteikö päätulos olisi pätevä: on olemassa kaksi toisistaan erillistä ja erilaista huumeiden aktiivikäytön kulttuuria, mikä on tärkeä ottaa päihdetyössä huomioon”, vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen toteaa.

Aineisto monipuolistaa kuvaa huumeiden käytöstä ja käyttäjistä. Huumeita säännöllisesti käyttävien elämäntilanteet ovat hyvin erilaisia.
 
Käyttäjien uskoa tulevaisuuteen molemmissa ryhmissä saattoi selittää haastateltujen nuori ikä. Viihdekäyttäjien seuranta toisi lisää tietoa käytön pitkäaikaisvaikutuksista. Muuttuuko käyttö, lopetetaanko se tai tapahtuuko syrjäytymistä?
 
Ryhmät kohdistivat myös yhteiskuntaan eriäviä odotuksia. Integroituneet käyttäjät kritisoivat huumepolitiikkaa ja toivoivat siihen muutoksia. Ongelmakäyttäjät toivoivat hoitomahdollisuuksia ja sujuvuutta hoitoon pääsyltä.
 
Käyttäjien seurantaa ei ole voitu suunnitella, sillä tutkimukselle ei tällä hetkellä ole jatkorahoitusta. Hoidon ulkopuolella olevia huumeiden käyttäjiä on tutkittu vähän. Yhteiskuntaan integroituneiden käyttäjien tavoittaminen varhain sosiaali- ja terveydenhuollossa taas vaatisi palvelujärjestelmältä toimintatapojen muutoksia.
  
Lisätietoja: Vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen, p. 041 5178 678, tuuli.pitkanen(at)a-klinikka.fi

Pitkänen Tuuli, Perälä Jussi & Tammi Tuukka: Huumeiden käyttäjiä on monenlaisia: kahdensadan helsinkiläisen huumeiden aktiivikäyttäjän elämäntilanne ja päihteiden käyttö. Tietopuu: Tutkimussarja 1/2016. A-klinikkasäätiö, Helsinki.
www.a-klinikka.fi/tutkimussarja
 

A-klinikkasäätiön Tietopuun julkaisusarjoissa julkaistaan päihde- ja mielenterveystyön sekä järjestöjen toiminnan kehittämistä tukevia tutkimuksia ja katsauksia.

Tietopuun uudet julkaisusarjat tarjoavat kanavan päihde-, mielenterveys- ja järjestötyötä koskeville tutkimuksille ja katsauksille
 

A-klinikkasäätiön Tietopuuhun on perustettu kaksi uutta sähköistä julkaisusarjaa, joissa julkaistaan päihde- ja mielenterveystyön sekä järjestöjen toiminnan kehittämistä tukevia tutkimuksia ja katsauksia. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa päihde- ja mielenterveystyötä koskevan yhteiskunnallisen keskustelun tueksi.
 
”Tutkimussarjassa” julkaistaan vertaisarvioituja tutkimuksia, jotka perustuvat aiemmin julkaisemattomiin aineistoihin ja tutkimustuloksiin. 

”Katsauksia ja näkökulmia”-sarjassa julkaistaan vapaamuotoisempia keskustelunavauksia. Sarjan ensimmäisessä julkaisussa Tuuli Pitkänen ja Jouni Tourunen kuvaavat päihdehoidon asiakkaiden kokemuksia omasta elämäntilanteestaan ja saamastaan palvelusta. Päihdehoitoon hakeutuneet olivat varsin tyytyväisiä saamaansa palveluun ja hoidon aikana tapahtuneeseen myönteiseen muutokseen. Mielenterveysongelmat olivat yhteydessä heikompaan hyvinvoinnin kokemukseen useilla elämänalueilla, mutta myös mielenterveyteen liittyvien syiden vuoksi asioineet asiakkaat kokivat saaneensa hoidosta apua.
 
Lisätietoja: Vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen, p. 041 5178 678, tuuli.pitkanen(at)a-klinikka.fi

Pitkänen Tuuli & Tourunen Jouni: Asiakkaiden kokemus päihdehoidon palveluista ja elämäntilanteestaan. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2015. A-klinikkasäätiö, Helsinki.
www.a-klinikka.fi/katsauksia
 

Tietopuun julkaisusarjat on toteutettu osana Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmaa, MIPA-hanketta: www.a-klinikka.fi/mipa