MIPA-hankkeen hyvinvointikysely: Hyvä- ja huono-osaisuuden kokemukset samanaikaisia

Enemmistö päihdejärjestöjen palvelujen käyttäjistä arvioi itsensä sekä hyvä- että huono-osaiseksi. Vain 14 % koki itsensä joko huono-osaiseksi tai erittäin huono-osaiseksi. Eniten huono-osaisuutta tunnistivat akuutin päihdeongelman keskellä kamppailevat. Eniten hyväosaisuutta kokivat päihdeongelmasta toipuvat sekä vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaan osallistuneet.

Huono-osaisuuden yksiselitteinen määrittäminen on mahdotonta. Ihmiset ymmärtävät ja kokevat huono-osaisuuden monin eri tavoin omien arvojensa ja elämänkokemustensa perusteella.

Ketään ei tulisi leimata huono-osaiseksi, sillä huono-osaisuuden kokemukseen vaikuttavat monet tekijät. Hyvä- ja huono-osaisuutta voi myös kokea samanaikaisesti.

Terveys, talous ja elämän merkityksellisyys yhteydessä hyvä- ja huono-osaisuuteen

Terveyteen, taloudelliseen tilanteeseen ja elämän merkitykselliseksi kokemiseen liittyvät tekijät olivat vahvasti yhteydessä hyvä- ja huono-osaisuuden kokemuksiin. Vähäiset tulot ja heikko taloudellinen tilanne sekä kokemukset elämän merkityksettömyydestä ja yhdenvertaisuuden puutteesta olivat yhteydessä huono-osaisuuden kokemukseen.

Palvelujen kehittämisessä tuleekin kiinnittää huomiota mahdollisuuksiin vahvistaa osallisuuden, yhdenvertaisuuden, yhteisöllisyyden ja elämän merkityksellisyyden kokemuksia.

MIPA-hankkeen hyvinvointikysely 2015–2016

Tulokset selviävät Karita Kammosen pro gradu -työstä, joka perustuu Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA-hanke) hyvinvointikyselyyn. Kyselyyn vastasi 652 A-klinikkasäätiön, A-Kiltojen Liitto ry:n, EHYT ry:n, Irti Huumeista ry:n, Sininauhaliiton ja Tukikohta ry:n palvelujen käyttäjää tai toimintoihin osallistunutta talvella 2015–2016. Vastaajista miehiä oli 60 %, iältään 35–60-vuotiaita 70 % ja työelämässä 19 %. Vastaajien koulutustausta oli alhaisempi kuin väestössä keskimäärin.

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma on A-klinikkasäätiön koordinoima, Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama, kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteishanke.

Hankkeessa tutkitaan järjestöjen toimintaprofiileja, palvelujen ja toimintojen tavoittamien kansalaisten hyvinvointia sekä vapaaehtoisuutta, vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta järjestöissä.

Lisätietoa:

Karita Kammonen, p. 040 5958 808

vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen, A-klinikkasäätiö, p. 041 5178 678

www.a-klinikka.fi/mipa