Tutkimus: Paikallisyhdistyksillä asiantuntemusta päihde- ja mielenterveysongelmien esiintymisestä yhdessä

Yhdistykset kohtaavat ja auttavat merkittävässä määrin ihmisiä, joilla on sekä päihde- että mielenterveyteen liittyviä vaikeuksia. He myös tarvitsevat samanaikaisesti monenlaisia palveluita ja putoavat helposti julkisen sektorin palveluista. Joka toinen paikallinen päihde- ja mielenterveysyhdistys arvioi päihde- ja mielenterveysongelmien yhtäaikaisuuden merkittäväksi omassa kohderyhmässään.

Yhdistysten kokemusta sektorirajat ylittävästä toiminnasta ja yhteistyöstä tulisi hyödyntää palveluiden kehittämisessä ja sosiaali- ja terveydenhuollon integraation suunnittelussa ja toteutuksessa.

Yhdistysten toiminta perustui suurelta osin yhteistyöhön muiden kolmannen tai julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Kolmannes yhdistyksistä järjesti päihde- ja mielenterveystyötä yhdistävää toimintaa. Tällaista toimintaa oli esimerkiksi erilaiset ohjaus- ja neuvontapalvelut, matalan kynnyksen kohtaamispaikka- ja päiväkeskustoiminta, kuntouttava työtoiminta sekä etsivä ja rikosseuraamustyö. Joka kolmas yhdistys ei nähnyt tarvetta päihde- ja mielenterveystyön yhdistämiseen omassa toiminnassaan.

Tulokset selviävät Sari Jurvansuun ja Päivi Rissasen artikkelista, joka perustuu Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA) järjestökyselyyn. Kyselyyn vastasi 87 päihde- ja 100 mielenterveysyhdistystä keväällä 2016.

Yhdistykset tarjoavat apua ja tukea diagnooseista riippumatta

Päihde- ja mielenterveystyön yhdistyminen on toiminnan lähtökohta ja arvopohja useissa päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä. Tavoitteena on tarjota tarpeenmukaista apua ja tukea diagnooseista riippumatta. Päihde- ja mielenterveysongelmien esiintyminen yhdessä haastaa yhdistyksiä kehittämään molempiin alueisiin liittyvää osaamistaan.

MIPA-tutkimusohjelma

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA) on A-klinikkasäätiön koordinoima, STEAn rahoittama, kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteishanke. Hankkeessa tutkitaan järjestöjen toimintaprofiileja, palvelujen ja toimintojen tavoittamien kansalaisten hyvinvointia sekä vapaaehtoisuutta, vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta järjestöissä.

Jurvansuu, Sari & Rissanen, Päivi (2017): Päihde- ja mielenterveystyön yhdistäminen: sektorirajat ylittävä toiminta päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/201. Ladattavissa täältä

Lisätietoa:
Sari Jurvansuu, tutkija, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, p. 046 6601 290

www.a-klinikka.fi/mipa