Verkkoterapia pohjaa kognitiivis-behavioraaliseen viitekehykseen, jonka ydinajatus on, että ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen vaikuttavat toisiinsa.

Alkoholinkäytön vähentäjille ja lopettajille suunnattu verkkoterapia perustuu tutkittuun ja päihdeongelmien hoidossa hyödylliseksi todettuun kognitiivis-behavioraaliseen viitekehykseen. Sen mukaan ajatukset, tunteet, kehon tuntemukset ja käyttäytyminen ovat yhteydessä ja vaikuttavat toisiinsa.

Toisin sanoen se, miten esimerkiksi tulkitsemme jonkin tilanteen ja millaisia ajatuksia meille siitä herää, vaikuttaa siihen, mitä tunnemme, millaisia kehollisia tuntemuksia meille tulee ja miten käyttäydymme ja toimimme. Tämä puolestaan vaikuttaa edelleen ajatteluumme.

Uusien taitojen harjoittelua

Ajatuksia muokkaamalla voidaan vaikuttaa tunteisiin ja käyttäytymiseen. Vastaavasti muuttamalla käyttäytymistä voidaan vaikuttaa tunteisiin ja ajatuksiin. Alkoholinkäyttö nähdään haitallisena tapana, josta voi oppia pois oman tilanteen tiedostamisen ja uusien taitojen harjoittelemisen myötä.

Muutos omassa ajattelussa koskien alkoholinkäyttöä oli syvällisempi sisäisesti – ei pelkästään muutos käytössä ja käyttäytymisessä. – Mies, 62

Verkkoterapiassa alkoholinkäyttöön liittyviä tekijöitä tarkastellaan laajana kokonaisuutena ammattilaisen tuella. Hyödyllistä on pohtia erityisesti sitä, mitkä asiat pitävät yllä alkoholinkäyttöä. Lisäksi tarkastellaan tilanteita ja ajatuksia, jotka synnyttävät mielihaluja ja yllyttävät juomiseen.

Kohti muutosta ja toipumista

Muutoksen onnistumiseksi on tärkeää tulla tietoiseksi omaan alkoholinkäyttöön liittyvistä haitallisista ajatusmalleista. Ne ovat erilaisia haitallisia ajatuksia ja uskomuksia, jotka voivat vaikuttaa meihin huomaamattamme ja joiden seurauksena syntyy päätös juomisesta.

Verkkoterapia antaa mahdollisuuden haastaa ja muokata ajatuksia. Harjoitusten avulla oppii löytämään vaihtoehtoisia ajattelutapoja, jolloin myös tunteet ja käyttäytyminen muuttuvat. Vastaavasti saa keinoja käyttäytymisen muuttamiseen, mikä puolestaan vaikuttaa ajatuksiin ja tunteisiin.

Verkkoterapiassa keskeisiä ovat tietoisuuden ja itseymmärryksen lisääminen, uusien joustavampien ajattelu- ja käyttäytymismallien oppiminen sekä taitojen harjoittelu ja vakiinnuttaminen.

Työskentelyä ohjaa muutosvaihemalli

Verkkoterapian parissa työskentelyä ohjaa transteoreettinen muutosvaihemalli, joka huomioi muutoksen tekemiseen liittyvät yleiset vaiheet. Muutoksen eri vaiheissa tarvitaan erilaista tukea.

Muutos alkaa itsehavainnoinnilla ja oman tilanteen tunnistamisella. Muutosmotivaation vahvistamisen jälkeen edetään muutostavoitteen asettamiseen. Seuraavaksi lähdetään toteuttamaan muutosta ja vahvistamaan sitä ylläpitäviä taitoja.

Lue lisää

Verkkoterapiaohjelmat

Ammattilaiselle

Tee asiakkaallesi lähete Digipalvelujen hinnasto