Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja käytöstä aiheutuvia haittoja.  Ehkäisevä päihdetyö kohdistuu alkoholin, huumausaineiden ja tupakan lisäksi myös rahapelaamisen haittoihin.

Kuntien kanssa tehtävä ehkäisevä työ seudun asukkaiden hyvinvointia ja ehkäisee päihdeongelmien kehittymistä. Tavoitteena on laaja-alaisen yhteistyön, tiedotuksen ja koulutuksen keinoin vahvistaa ehkäisevää työotetta kuntapalveluissa. Ehkäisevä työ suunnataan kaikille ikäryhmille lapsista vanhuksiin.

Eri tahojen tuottamia ehkäisevän päihdetyön materiaaleja on koottuna EHYT ry:n ylläpitämään tietokantaan. Nuorille suunnatun ehkäisevän päihdetyön materiaaleja tarjoaa Preventiimi, joka myös järjestää nuorten parissa toimiville ammattilaisille toimintaa ja koulutuksia. 

Päihdelinkki tarjoaa tietoa ja keinoja päihdeasioiden käsittelyyn kotona ja koulussa.

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmasta löydät tietoa THL:n sivuilta. Päihdehaittojen vähentämiseksi tehtävä työ kattaa alkoholi-, huumausaine- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämisen.

Työterveyslaitoksen oppaan avulla voi tehdä päihdeohjelman työpaikalle