K-klinikka Helsinki

Palveluja tarjotaan yli 18-vuotiaille opioidiriippuvaisille, joiden korvaushoidon tarve on arvioitu. Asiakkaan kotikunta tekee korvaushoidon tarpeen arvioinnin omana toimintanaan. Arvioinnin jälkeen potilas ohjataan kuntouttavaan tai haittojen vähentämiseen pyrkivään hoito-ohjelmaan.

Talvitien toimipisteen palveluihin kuuluu lisäksi huumeseulanäytteiden ottaminen ja niiden tulkinta esimerkiksi lastensuojelun pyynnöstä.

A-klinikkasäätiö toteuttaa korvaushoitoa Helsingissä kolmessa toimipisteessä.

Yhteystiedot 

Talvitien toimipiste
Vanha talvitie 1, 2. krs, 00580 Helsinki
puh. 040 5635 926
fax (09) 694 0211

Toisen linjan toimipiste
Toinen linja 15, 00530 Helsinki
puh. 040 6881 000
fax (09) 7268 8081

Malmin toimipiste
Hietakummuntie 16, 00700 Helsinki
puh. 040 6864 000
fax (09) 4178 9833

Miten hakeudun 

Hoitoon hakeudutaan oman kunnan terveys- ja sosiaalipalveluiden ohjaamana.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Tavoitteet määritellään hoito-ohjelman mukaisesti ja yksilöllisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa. 

Kuntouttavan korvaushoidon tavoitteena on asiakkaan motivoituminen päihteettömyyteen ja elämänhallinnan kokonaisvaltainen paraneminen. Haittoja vähentävässä hoito-ohjelmassa tavoitteena on huumeiden käytöstä aiheutuneiden haittojen vähentäminen sekä asiakkaan syrjäytymisen ehkäisy ja elämänlaadun paraneminen.

Palvelumuotoja

  • Lääkehoito metadonilla tai buprenorfiini-naloksoni-yhdistelmällä
  • Hoitosuunnitelma ja sen arviointi
  • Omahoitajatapaamiset
  • Lääkärin vastaanotot
  • Sairaanhoitajan ja sosiaaliohjaajan päivystysvastaanotot
  • Päihdeseulat
  • Vertaistuki ja -toiminta pienyhteisöissä 
  • Ryhmätoimintaa
  • Verkostotyö
  • Palveluohjaus

Hoidon sisältö vaihtelee hoito-ohjelman mukaan. 

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy