K-klinikka Helsinki Talvitie

K-klinikka palvelee yli 18-vuotiaita opioidiriippuvaisia, joiden korvaushoidon tarve on arvioitu. Asiakkaan kotikunta tekee korvaushoidon tarpeen arvioinnin omana toimintanaan. Talvitien toimipisteen palveluihin kuuluu lisäksi huumeseulanäytteiden ottaminen ja niiden tulkinta esimerkiksi lastensuojelun pyynnöstä.

Korvaushoidon tarpeen arvioinnin jälkeen asiakas ohjataan kuntouttavaan tai haittojen vähentämiseen pyrkivään hoito-ohjelmaan. Kuntouttavan korvaushoidon tavoitteena on asiakkaan motivoituminen päihteettömyyteen ja elämänhallinnan kokonaisvaltainen paraneminen. Haittoja vähentävässä hoito-ohjelmassa tavoitteena on huumeiden käytöstä aiheutuneiden haittojen vähentäminen sekä asiakkaan syrjäytymisen ehkäisy ja elämänlaadun paraneminen.

Tavoitteet määritellään hoito-ohjelman mukaisesti ja yksilöllisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa. 

A-klinikka Oy toteuttaa korvaushoitoa Helsingissä kolmessa toimipisteessä.

Miten hoitoon pääsee

Hoitoon hakeudutaan oman kunnan terveys- ja sosiaalipalveluiden ohjaamana.

Yhteystiedot 

Vanha talvitie 1, 2. krs, 00580 Helsinki
puh. 040 5635 926
fax (09) 694 0211

Palvelumuotoja

  • Lääkehoito metadonilla tai buprenorfiini-naloksoni-yhdistelmällä
  • Hoitosuunnitelma ja sen arviointi
  • Omahoitajatapaamiset
  • Lääkärin vastaanotot
  • Sairaanhoitajan ja sosiaaliohjaajan päivystysvastaanotot
  • Päihdeseulat
  • Vertaistuki ja -toiminta pienyhteisöissä 
  • Ryhmätoimintaa
  • Verkostotyö
  • Palveluohjaus

Hoidon sisältö vaihtelee hoito-ohjelman mukaan. 

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy