Palvelutalo Pyhtää

Palvelutalo Pyhtää tarjoaa tehostettua palveluasumista ikääntyneille päihdeongelmaisille, joilla on päihderiippuvuutensa vuoksi vaikeuksia sopeutua muihin asumispalveluyksiköihin. Yksikkö tarjoaa päihteettömän asuinympäristön, jossa asukkaita hoitaa ja ohjaa päihdetyöhön koulutettu henkilökunta. Perushoitotyön, huolenpidon ja kodinhoitopalveluiden lisäksi vastataan asiakkaiden erityistarpeisiin päihde- ja mielenterveysongelmien hoidossa. Palvelutalossa on 32 paikkaa.

Yksikössä toteutetaan myös lyhytaikaista palveluasumista intervallihoitojaksoina, joka on suunnattu kotona asuville päihdeongelmaisille, jotka tarvitsevat 1-3 kuukauden pituisen tai pidemmän katkaisu- ja kuntoutusjakson. Tavoitteena on akuutin päihdekierteen katkaisu, vuorokausirytmin palauttaminen, ravitsemuksen ja liikkumisen monipuolistaminen sekä kokonaistilanteen selvittely ja jatkohoidon järjestäminen.
 
Toiminta pohjautuu alkoholin aiheuttamien sairauksien erityistarpeiden ymmärtämiseen, henkilökunnan tietotaitoon ja kuntoutukselliseen työtapaan. Yhteistyötä tehdään eri palvelutuottajien, omaisten ja läheisten kanssa.

Yhteystiedot 

Vanhaniementie 76, 48300 Kotka
puh. 045 6575 791
fax (05) 2281 506

Miten hakeudun 

Yksikköön hakeudutaan asuinkunnan maksusitoumuksella. Kunnissa SAS-työryhmät päättävät asiakkaiden hoidon tarpeen arvioinnista ja sijoittamisesta palvelutaloon kirjallisella palvelu-ja maksupäätöksellä. Kotkalaiset saavat lyhytaikaispaikkoihin maksusitoumuksen Kotkan Miepä-keskuksesta tai vammaispalvelusta.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Palvelutalo Pyhtää tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa, apua sekä seurantaa arkipäivän toiminnoissa. Toiminta pohjautuu päihdeasiakkaiden erityistarpeiden ymmärtämiseen ja henkilö-kunnan tietotaitoon sekä kuntoutukselliseen ja yksilölliseen työtapaan.

Hoidon alkaessa tehdään yhdessä asukkaan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma ja sitä päivitetään 4-6 kuukauden välein. Siinä käydään läpi perustiedot, muistellaan historiaa, kartoitetaan toimintakyky eri osa-alueilta, pohditaan asukkaan vahvuuksia sekä haasteita ja laaditaan tavoitteet hoidolle. Toimintakyvyn arvioinnin pohjalta todetaan asukkaan tarpeet ja hoidon tavoitteet, niiden toteutukseen liittyvät menetelmät ja arviointi. Asukkaiden toimintakykyä mitataan erilaisin mittarein. Säännöllisesti käytössä on MMSE, Bergin tasapainotesti, Katz-indeksi, SDS, Missä mennään -kysely ja Paradise 24fin.

Hoidon tavoitteena on yksilöllisten tavoitteiden lisäksi päihteettömyys, fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn ylläpitäminen sekä perussairauksien hyvä hoito ja terveyden edistäminen.

Perushoitotyön tarkoituksena on asukkaan omatoimisuuden ylläpitäminen ja terveyden edistäminen. Perushoitotyötä ovat henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen, turvallinen lääkehoito, ravitsemuksesta huolehtiminen, kodinhoidolliset tehtävät ja kodin ulkopuolinen asiointi.

Lisätiedot

Lataa asumispalveluiden esite

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy