Stopparit

Stopparit tarjoavat laadukasta sijaishuollon vaativaa laitoshoitoa nuorille Haminassa ja Lahdessa. Hoidossa vastataan nuorten tarpeisiin tarjoamalla kiireellisesti sijoitetuille tai huostaan otetuille nuorille hoidollista pysäytystä ja hoidon tarpeen arviointia sekä kuntouttavaa hoitoa.

Vahvasti resurssoidut yksiköt ovat erikoistuneet päihdetyöhön ja nuorisopsykiatriseen osaamiseen.

Yhteystiedot 

Stoppari-Hamina
Reutsinkatu 9, 49400 Hamina
puh. 040 7425 091 (pysäytys- ja arviointiosasto)
puh. 040 7425 092 (kuntoutumisosasto)
Fax (05) 2610 54

Stoppari-Lahti
Pitkämäenkatu 4 D, 15300 Lahti
puh. 040 1368 061 (pysäytys- ja arviointiosasto)
Fax (03) 7564 176

www.stopparit.fi

Miten hakeudun 

Paikkavaraukset palvelupäälliköltä numerosta 045 6579 012 tai suoraan yksiköistä.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Tavoitteena on edistää päihde- ja mielenterveysongelmaisten nuorten ja heidän perheidensä kuntoutumista ja hyvinvointia. Hoito- ja työskentelytavat ovat yksilöllisiä ja vaihtelevat nuoren ja hänen perheensä elämäntilanteen, tarpeiden ja voimavarojen mukaan.

Pysäytyshoito

Stoppareiden pysäytys- ja arviointiosastoilla tarjotaan lyhyempiä noin 30–90 vuorokauden pysäytys- ja arviointijaksoja. Pysäytyshoidon tavoitteena on hoitotyön ja tarvittaessa lastensuojelulain rajoitustoimenpiteiden avulla pysäyttää nuoren haitallinen elämäntapa, kuten rajattomuus, kasvuvaikeudet, päihteiden käyttö tai rikollisuus.

Pysäytyshoitojakson aikana kartoitetaan nuoren elämäntilanne, tehdään hoidon tarpeen arviointi ja suunnitellaan jatkohoito yhdessä nuoren ja hänen verkostonsa kanssa.

Kuntouttava hoito

Haminan Stopparin kuntoutumisosasto on viisipaikkainen yhteisöhoidon keinoin toimiva vaativan laitoshoidon yksikkö huostaan otetuille nuorille. Kodinomaisessa hoitoyhteisössä nuoren hoitoon sisältyvät omaohjaajuus, terapeuttiset ryhmä- ja yksilömenetelmät sekä perhetyö. Yksilöllisesti suunniteltu hoitojakso etenee vaiheittain nuoren kuntoutuessa.

Päivä- ja viikko-ohjelmaan sisältyy arjen hallintaan ja itsenäistymiseen tähtääviä toimia sekä harrastus- ja virkistystoimintaa. Arjessa opiskelulla ja työharjoitteluilla on tärkeä rooli nuoren toimintakyvyn mukaan.

Hoitotyön menetelmät

Moniammatillisuus ja hoitotoiminnan monimuotoisuus syntyvät terapeuttisen, hoidollisen sekä lastensuojelun ja päihdetyön asiantuntemuksen kokonaisuudesta. Hoito muodostuu tiiviistä työskentelystä omaohjaajan kanssa, yhteisöhoidollisista elementeistä, hoidollisista ryhmistä ja tiiviistä verkostotyöstä.

Omaohjaaja-työskentely on tapa olla vuorovaikutuksessa, jossa tärkeintä on nuorta arvostava ja kunnioittava asenne. Työntekijä pyrkii pääsemään perille nuoren omista tavoitteista, ydinarvoista ja tavoitellun muutoksen merkityksistä. Hyvät tavoitteet etsitään ja nimetään yhdessä nuoren kanssa. Nuori motivoituu omista lähtökohdistaan omien arvojensa ja pyrkimystensä suunnasta siinä tahdissa kun se on hänelle mahdollista.

Yhteisöhoidollisilla menetelmillä tarkoitetaan koko yhteisön tietoista käyttöä hoidollisten, kuntoutuksellisten ja kasvatuksellisten tavoitteiden toteutumiseksi. Menetelmillä pyritään tasa-arvoon, nuoren kuulemiseen, sallivuuteen, yhteisvastuuseen, yhdessäoloon sekä sopeutumiseen yhteisön sisäiseen ja ulkopuoliseen todellisuuteen.

Yhteisten kokousten tarkoituksena on asioista puhuminen ja niiden tarkastelu niin, että niille löydetään yhteinen merkitys. Samalla opetellaan asioiden käsittelyä muutenkin kuin vain oman edun näkökulmasta.

Yhteisöllisyyteen kuuluu myös vastuunkantaminen yhteisössä erilaisten asioiden hoitamisessa ja työtehtävien tekemisessä.

Perhetyö

Stoppareissa korostetaan vahvasti perhetyön näkökulmaa lastensuojelun päihdepalveluissa. Perhetyö on tärkeä osa sijoitetun nuoren kuntouttavaa hoitoa ja vanhempien tukemista. Työllä pyritään tukemaan perheen keskinäistä vuorovaikutusta. Vanhempia pyritään vahvistamaan siten, että he uskovat omaan vanhemmuuteensa.

Perhetapaamisissa on mahdollista tarkastella lapsen sijoituksen herättämiä tunteita ja ajatuksia. Perhetapaamisia järjestetään laitoksessa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Tapaamisten kokoonpanon määrittelee perhe itse ja niiden kestoa ei rajata. Tapaamisia voidaan pitää perheelle parhaiten sopivana ajankohtana, myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Työmenetelminä käytetään eri viitekehysten ja teorioiden yhdistelmää, missä painotuksena on voimavarakeskeisyys, dialogisuus ja narratiivisuus.

Lisätietoja

Aluepäällikkö Mika Hallberg, puh. 045 6579 012, etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy