Asiakaslähtöisyys

Asiakkaat, heidän tarpeensa, elämäntilanteensa ja perhetilanteensa ovat erilaisia. Yleistä ja yhtä kaikille sopivaa hoitomallia ei ole. Hoitotavoitteet ja työskentelytavat ovat yksilöllisiä ja vaihtelevat asiakkaan elämäntilanteen, ongelmien, tarpeiden ja voimavarojen mukaan. A-klinikka Oy:n palvelut sisältävät erilaisia hoitovaihtoehtoja ja niiden yhdistelmiä.

Vapaaehtoisuus ja asiakkaan itsemääräämisoikeus

Hakeutuminen hoitoon A-klinikkatoimen yksiköihin on pääsääntöisesti vapaaehtoista. Samoin asiakas päättää siitä, kuinka kauan hän palveluita käyttää. Tämä toimintatapa perustuu näkemykseen, että asiakkaat ovat oman elämänsä asiantuntijoita. Vaikeissakin ongelmatilanteissa olevat asiakkaat kykenevät itse parhaiten arvioimaan hoidon tarvettaan. Asiakas asettaa itse hoitonsa tavoitteita yhdessä työntekijän kanssa.

Suhteessa päihteisiin tavoitteena voi olla elämäntilanteesta riippuen täysraittius, kohtuukäyttö tai joskus kärsimyksen lievittäminen ja ihmisarvoisen elämisen edellytysten luominen. Asiakkaan elämäntilanne saattaa olla hoitoon hakeutuessa kriisiytynyt niin, ettei hän kykene ilmaisemaan hoidollisia tavoitteitaan tai toiveitaan. Tällöin saattaa olla hyvä, että työntekijä ammatillisen kokemuksensa perusteella suosittaa hyvinä pitämiään tavoitteita ja toimintatapoja kuitenkin asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

Voimavarakeskeisyys

Työskentely- ja hoitosuhde perustuu asiakkaan omiin voimavaroihin ja hänen kykyihinsä auttaa itse itseään. Asiakas itse on oman elämänsä asiantuntija. Terapeutti toimii ikään kuin konsulttina, hänen tehtävänään on auttaa asiakasta työskentelemään itse itsensä hyväksi: terapeutti auttaa löytämään esim. uusia näkökulmia elämäntilanteeseen, uusia toimintamalleja eri tilanteissa ja uusia tapoja nähdä oma itsensä.

Muutos ei tapahdu hoidossa vaan siinä, mitä asiakas tekee itsensä kanssa hoitokäyntien välissä. Hoitopaikka ja työntekijä ovat muutosprosessin tukena ja ylläpitäjänä.

Asiakasauditointi

Asiakaslähtöisyys näkyy kaikessa toiminnassamme, sillä asiakkaat ovat mukana myös hoidon suunnittelussa ja arvioinnissa.

Asiakasauditointi antaa tietoa palvelun kehittämistarpeista asiakkaan näkökulmasta. Se lisää asiakkaiden osallisuutta ja tyytyväisyyttä palveluihin. Auditoijina toimivat koulutetut kokemusasiantuntijat.