Vauvan jalat

Päihdesairaalassa on kehitetty parin viime vuoden aikana päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden hoitoa yhdessä lähettävien tahojen kanssa.

Päihdesairaalassa aloitettiin vuonna 2020 hanke, jonka tavoitteena oli kehittää päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden hoitoa. Hankkeessa luotiin yhteistyössä lähettävien tahojen kanssa malli, jolla vahvistetaan perhehoidon potilaiden hoitopolkua.

Hankkeessa kehitetty malli on vakiinnutettu pysyväksi käytännöksi Päihdesairaalassa ja sitä tarjotaan kaikille perhekuntoutukseen ohjatuille raskaana oleville naisille ja vauvaperheille.

Malli sisältää ennakkoverkoston rakentamisen, laitoshoitojakson aikaisen kattavan hoitosuunnitelman sekä jatkohoidon suunnittelun. Malli ohjaa siihen, että potilaalla on alustava suunnitelma jatkohoidosta jo Päihdesairaalaan saapumisen yhteydessä.

Näin malli toimii käytännössä

Perhekuntoutukseen tehdyn paikkavarauksen yhteydessä kootaan ennakkoverkosto potilaan hyvinvointialueen päihde- ja mielenterveyspalveluista, päihdepsykiatrialta, lastensuojelusta, perhetyöstä tai aikuissosiaalityöstä. Potilas voi kutsua verkostoon läheisiään tai tukihenkilön.

Ennakkoverkosto kokoontuu ennen perhekuntoutuksen aloitusta ja kartoittaa vanhemman päihteiden käyttöä, fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä lasten tilannetta. Tapaamisessa arvioidaan hoidon tarvetta, asetetaan hoitojaksolle tavoitteet ja tehdään alustava suunnitelma jatkohoidosta.

Hoitosuunnitelman toteutumista ja perheen tilannetta arvioidaan kuukausittain verkostokokouksissa. Lisäksi tarkennetaan jatkohoidon suunnitelmaa. Verkoston viimeisessä tapaamisessa ennen perhekuntoutuksen päättymistä käynnistetään jatkotyöskentely potilaan ja perheen tilanteeseen sopivissa palveluissa.

Potilas osallistuu oman hoitonsa suunnitteluun alusta alkaen ja voi halutessaan tulla tutustumaan Päihdesairaalan perhekuntoutukseen ennen hoitojakson aloitusta. Verkostoyhteistyön on havaittu selkeyttävän kokonaisuutta potilaalle ja lisäävän luottamusta hoitaviin tahoihin ja viranomaisiin.

Tavoitteena on vahvistaa potilaan hoitopolkua ja turvata koko perheen hyvinvointi.

Kehitetty yhteistyössä

Malliin liittyvää kehittämistyötä on tehty yhteistyössä lähettävien tahojen kanssa muun muassa käytännön työpajoissa.

Hanke on osoittanut verkostojen yhteistyön merkityksen perheiden auttamisessa. Verkostotyötä voidaan tehdä esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalvelujen, päihdepsykiatrian, lastensuojelun, perhetyön ja aikuissosiaalityön kanssa.

Hankkeen aikana kertyneet kokemukset ovat osoittaneet myös sen, että yhteistyö selkeyttää kokonaisuutta perheelle ja lisää luottamusta hoitaviin tahoihin ja viranomaisiin.

Hankkeeseen on saatu valtionavustukset sosiaali- ja terveysministeriöltä päihteitä käyttävien äitien palvelujen turvaamiseksi vuosille 2020–2023.

Tutustu Päihdesairaalan palveluihin tarkemmin