Päivitetty 14.6.2023

1. Rekisterinpitäjä

A-klinikka Oy, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki, puh. 010 506 5550

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava Mia Nyberg, [email protected], puh. 050 515 0018

3. Rekisterin nimi

A-klinikka Oy:n kumppaneiden kanssa järjestettävien tapahtumien rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • Koulutusten ja/tai tapahtumien järjestäminen
  • Ilmoittautumisten kerääminen ja mahdollisen palautekyselyn lähettäminen
  • Asiakassuhteiden hoitaminen
  • Markkinointi
  • Sähköinen suoramarkkinointi
  • Mainonnan kohdentaminen yhtiön omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa

5. Rekisterin tietosisältö

  • Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi ja asiakasnumero
  • Yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
  • Tapahtumakohtaisesti tarpeelliset tiedot, kuten nimi, työnantaja, titteli ja toimipaikka
  • Mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn antamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, verkossa, tapaamisissa, messuilla tai muulla vastaavalla tavalla. Lisäksi tietolähde voi olla ulkopuolinen taho (tai tahot), jonka kanssa tapahtuma järjestetään.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä sekä muista julkisista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta myynti- ja markkinointitarkoituksiin käytettävän rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille, lukuun ottamatta kumppania tai kumppaneita, joiden kanssa tapahtuma järjestetään.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, lukuun ottamatta kumppania, jonka kanssa tapahtuma järjestetään.

9. Tiedon säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Pääsynhallinta järjestelmiin, roolit ja käyttöoikeudet

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lainmukaiset perusteet.

Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä henkilöllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

12. Tietoja käsittelevät tahot

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus ja tarve käsitellä näitä tietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat asianmukaisesti suojattuna ja joihin pääsevät käsiksi ainoastaan ennalta määritellyt henkilöt. Kumppanit, joiden kanssa tapahtumia järjestämme, vastaavat tietosuojasta omalla tahollaan.