Tämä on A-klinikka Oy:n henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa, joten suosittelemme tietosuojaselosteeseen tutustumista säännöllisesti.

Laadittu: 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

A-klinikka Oy
Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki
puh. 010 506 5550

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Jenni Blomberg (Susanna Jaakkola), [email protected] ([email protected])

3. A-klinikka Oy:n tietosuojavastaavan yhteystiedot

Mia Nyberg, puh. 050 515 0018, [email protected]

4. Rekisterin nimi

A-klinikka Oy:n markkinoinnin, myynnin sekä viestinnän asiakas- ja sidosryhmärekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn laillinen peruste

 • Yhteydenpito
 • Asiakassuhteiden hoitaminen
 • Palveluiden toimittaminen ja kehittäminen
 • Sopimus- ja muiden lupausten ja velvollisuuksien täyttäminen
 • Markkinointi
 • Sähköinen suoramarkkinointi
 • Koulutusten ja/tai tapahtumien järjestäminen
 • Toimeksiannon tilaaminen
 • Mainonnan kohdentaminen yhtiön omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa

6. Rekisterin tietosisältö

 • Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, asiakasnumero
 • Yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
 • Yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot, kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet, asema ja/tai tehtävänimike
 • Asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot, kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tarjouksista, kirjeenvaihto
 • Tapahtumien osallistujatiedot, kuten nimi ja toimipaikka
 • Mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn antamat tiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, verkossa, tapaamisissa, messuilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä sekä muista julkisista rekistereistä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta myynti- ja markkinointitarkoituksiin käytettävän rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Tiedon säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Pääsynhallinta järjestelmiin, roolit, käyttöoikeudet

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oi-kaisua tai poistamista, mikäli sille on lainmukaiset perusteet. Tar-kastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä henkilöllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

13. Tietoja käsittelevät tahot

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä myynnin, markkinoinnin ja viestinnän asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat asianmukaisesti suojattuna ja joihin pääsevät käsiksi ainoastaan ennalta määritellyt henkilöt.