Asiakastyytyväisyys

A-klinikkasäätiön asiakastyytyväisyyskysely 2017

Asiakkaiden tyytyväisyys saamaansa palveluun on säilynyt hyvänä

A-klinikkasäätiön asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella asiakkaat ovat edelleen tyytyväisiä saamaansa palveluun. Asteikolla 1–5 (1=heikko, 2=välttävä, 3=tyydyttävä, 4=hyvä, 5=kiitettävä) asiakkaiden tyytyväisyys palveluun kokonaisuutena oli 4,1. Yli puolet asiakkaista (52 %) arvioi palvelun kokonaisuutena hyväksi ja reilu kolmannes (39 %) kiitettäväksi. Asiakastyytyväisyys on pysynyt samalla tasolla viimeisten kolmen vuoden aikana.  

Asiakkaiden tyytyväisiä yhteistyöhön työntekijöiden kanssa

Asiakkaat olivat tyytyväisimpiä yhteistyön sujuvuuteen henkilökunnan kanssa ja henkilökunnan ammattitaitoon (keskiarvot 4,3). Vajaa puolet vastaajista (42–45 %) arvioi oman kokemuksensa perusteella nämä hoidon osa-alueet kiitettäviksi. Myös palvelujen piiriin pääsyn sujuvuus, tarpeiden huomioiminen sekä tarvittavan avun ja tuen saanti arvioitiin hyviksi (keskiarvot 3,9–4,0).

Huomiota vertaistukeen ja läheisten asemaan

Asiakkaat näkivät eniten kehitettävää lääkehoidossa, vertaistuen saannissa ja läheisten huomioon ottamisessa (keskiarvot 3,7), vaikka näilläkin osa-alueilla 20–25 % vastaajista arvioi hoitokokemuksensa kiitettäväksi ja 40–47 % hyväksi.

Hoito vaikuttaa asiakkaiden elämäntilanteeseen

Vastausten perusteella hoitojaksot ovat vaikuttaneet positiivisesti asiakkaiden kokemukseen omasta elämäntilanteestaan. Elämäntilanteen arvion keskiarvo takautuvasti ennen hoitojakson alkua oli 2,2 ja vastaushetkellä 3,6. Vain 16 % vastaajista arvioi tilanteensa ennen hoitojakson alkamista vähintään hyväksi, mutta vastaushetkellä näin arvioi jo 60 % vastaajista.

Kyselyn toteutus

A-klinikkasäätiön asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi viikon 14 (3.–7.4.2017) aikana yhteensä 1081 asiakasta. Vastaajista 98 % oli varsinaisia asiakkaita ja 2 % asiakkaan läheisiä tai tukihenkilöitä. 50 %:lla asiakassuhde oli kestänyt yli vuoden ja 17 %:lla alle kuukauden.  69 % vastaajista oli miehiä ja 54 % iältään 30–49-vuotiaita. 35 % vastaajista oli opioidiriippuvuuden korvaushoidossa, 22 % asioi muuten huumeiden käyttöön liittyen, 38 % alkoholin ja 17 % lääkkeiden käyttöön liittyvien syiden takia sekä 15 % mielenterveyteen liittyvien syiden vuoksi. Vastaajista 40 % oli työttömiä työnhakijoita, 25 % eläkkeellä ja 17 % työssä tai tuetussa työtoiminnassa. Eniten vastauksia kertyi korvaushoidon (35 %) ja muiden avopalvelujen (26 %) piiristä.

Lisätietoja: Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen, puh. 040 1368 058, ja vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen, puh. 041 5178 678