Terapiat

Keskusteluterapiat

Yksilöterapia

Yksilöterapia on keskusteluapua, joka käynnistyy elämäntilanteen kartoittamisella. Joskus jo selvittelykäynnit riittävät hoidoksi. Yksilöterapian tavoitteena on edesauttaa oman elämäntilanteen jäsentämistä, tehdä omaa itseä ymmärretyksi itselle, kehittää ongelmanratkaisutaitoja, tukea tarvittavassa muutoksessa ja tukea kriisitilanteissa. Käyntiajat ja tapaamisten tiheys sovitaan erikseen. Yksi käyntikerta kestää useimmiten 45 minuuttia.

Pari- ja perheterapia

Pari- ja perheterapia on keskusteluapua työntekijän tai työntekijöiden kanssa perhetilanteen selventämiseksi ja uusien näkökulmien löytämiseksi. Tarkoituksena on tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa perheenjäsenten ongelmia huomioiden perheen kokonaistilanne ja perheen käytössä olevat voimavarat. Ydinajatuksena on hoitaa koko perhettä, ei vain sen yhtä jäsentä.

Ryhmäterapia

Ryhmät voivat olla

  • avoimia, jolloin osallistujat tuovat ryhmään käsiteltäväksi omia asioitaan
  • teemaryhmiä, jolloin käsitellään tiettyä teemaa
  • suljettuja, jolloin osallistujat käyvät ryhmässä läpi omaa prosessiaan
  • tietylle kohderyhmälle tarkoitettuja, jolloin käsitellään juuri kyseiselle kohderyhmälle tärkeitä asioita

Ryhmäterapia voi olla joko ainoa hoitomuoto, sillä voidaan tukea yksilöterapiakäyntejä tai se voi toimia jatkohoitona. Ryhmäkokoontumisten tavoitteena on usein myös elämänpiirin ja sosiaalisten kuvioiden laajentaminen.

Verkostoterapia

Verkostoterapia on psykoterapiamenetelmä, jossa pyritään kokonaisvaltaisesti auttamaan kriisissä olevaa asiakasta/perhettä siten, että otetaan huomioon asiakkaan ympärillä olevat tärkeät ihmissuhteet. Ihmissuhdeverkostoon voivat kuulua mm. perheen jäsenet, sukulaiset, koulu- ja työtoverit, ystävät, naapurit sekä muut asiakasta auttavat tahot. Tavoitteena on saada liikkeelle ja käyttöön asiakkaan elämänpiiriin kuuluvia ihmisiä ja heidän voimavarojaan.

Kriisiterapia

Kriisiterapia on ensi vaiheen hoitoa kriisitilanteessa, kun päihteet ovat osa ongelmia. Kriisiterapian tarkoituksena on rauhoittaa tilanne ja luoda mahdollisuudet tilanteen kartoittamiselle, tuen tarpeen selvittämiselle ja varsinaiselle hoidolle.

Toiminnalliset terapiat

Toiminnallisiin terapioihin kuuluvat erilaiset luovuusterapiat: kuvataideterapia, musiikkiterapia jne. Erilaiset luovuusterapiat ovat tietyn hoitojakson ajan kestäviä yksilö- tai ryhmäterapian muotoja. Luovuusterapiat antavat hyvän mahdollisuuden käsitellä eri kehitysvaiheessa olevia ongelmia etenkin, kun sanallinen ilmaisu ei tunnu riittävän oman itsen tai elämisen vaikeuden jäsentämiseksi. Luovuusterapiat koskettavat ja käsittelevät useaa ihmisyyden tasoa samanaikaisesti ja toimivat siten eheyttävästi.

Luovuusterapioiden lisäksi toiminnallisiin terapioihin kuuluvat työterapia sekä toiminnalliset ja elämysryhmät.