Terapiasuuntaukset

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ajattelutapa

Ajatellaan, että ongelmaa ei voi olla ellei ole myös sen ratkaisua. Ongelmien sijaan keskitytään ratkaisuihin; ratkaisua pidetään kuvauksena siitä, miten asioiden pitäisi olla. Ratkaisu- tai voimavarakeskeisessä terapiassa etsitään asiakkaan voimavaroja ja vahvistetaan hänen onnistumisen kokemuksiaan sen sijaan että käytäisiin läpi ongelmia ja epäonnistumisia ja niiden syitä.

Systeemiteoreettinen ajattelutapa

Ihminen nähdään laajemman systeemin osana. Myös yksilön riippuvuusongelma määrittyy osaksi jotakin suurempaa kokonaisuutta, ja pelkästään yksilön auttaminen on hyödytöntä. Vastaavasti yksilön lähipiirissä olevien ihmisten ja tahojen voimavaroja voidaan ottaa käyttöön yksilöä autettaessa.

Kognitiivinen ajattelutapa

Kiinnostus kohdistuu ihmisen tiedolliseen toimintaan: muistiin, havaitsemiseen, tietoisuuteen, oppimiseen, päätöksentekoon, ongelmanratkaisuun. Ihmisen omaa osuutta elämän hallinnassa ja ongelmien ratkonnassa korostetaan. Keskitytään niihin kognitiivisiin toimintoihin, jotka ylläpitävät hallintaa tai ongelmia. Pyritään vahvistamaan elämän hallintaa tukevia toimintoja ja opettelemaan uusia toimintoja ongelmia ylläpitävien toimintojen tilalle.

Transaktioanalyyttinen ajattelutapa

Transaktioanalyysi on yksilöiden välisten tapahtumien ja vuorovaikutuksen analyysia. Yksilön nähdään jakautuvan sisäisesti Vanhemman, Aikuisen ja Lapsen rooleihin. Nämä kolme tekijää viestivät toisen yksilön vastaavien kolmen osan kanssa. Ihminen ei siis puhu ihmiselle, vaan esimerkiksi ihmisen Lapsi kiukuttelee toisen Vanhemmalle tai Vanhempi nuhtelee toisen Lasta.

Psykodynaaminen ajattelutapa

Psyykkisten tapahtumien ja toimintojen taustalla nähdään erilaiset tarpeet. Psykodynaamisen ajattelun lähtökohtana on psykoanalyysin teoria. Teorian ytimessä on ajatus, että ihmisen persoonallisuus koostuu

  • tiedostamattomasta kerroksesta (id)
  • tiedostetusta minästä (ego) ja
  • yliminästä (superego)

Analyyttinen psykoterapia pyrkii tiedostamattomien mielensisältöjen käsittelemiseen tekemällä ne tietoisiksi. Supportiivinen, tukea antava psykoterapia taas pyrkii asiakkaan toimintakyvyn ja selviytymisen tukemiseen terapeutin ja asiakkaan yhteistyönä.

NLP

NLP (neurolinguistic programming, neurolingvistinen ohjelmointi) on lähestymistapa, joka kohdistaa huomion kielenkäyttöön ja mielikuvien työstämiseen. Pyritään ohjelmoimaan mieleen hyödyllisiä ajattelu- ja toimintamalleja ongelmia tuottavien mallien sijalle. NLP-harjoitteita käytetään päihdehoidossa mm. tavoitteiden määrittelyssä, voimavarojen löytämisessä ja käyttöönottamisessa, vuorovaikutustaitojen kehittämisessä sekä jännitys- ja pelkotilojen vähentämisessä.