Back to top

Vieroitushoitoyksikkö Tampere

Vipusenkatu 6
33530 Tampere

puh. 040 1368 704 (24/7) ja 040 136 8712 (paikkavaraukset)

Vieroitushoitoyksikkö palvelee täysi-ikäisiä asiakkaita, joilla on päihteisiin, riippuvuuksiin ja elämänhallintaan liittyviä haasteita. Vieroitushoitoyksikön yhteydessä toimivat A-klinikkayhteisö ja A-klinikka.

Asiakkaat osallistuvat vieroitushoitoyksikön päiväohjelmaan, johon kuuluu päivittäin aamu- ja iltakokous, keskusteluryhmä, ulkoilu- ja toiminnallinen ryhmä sekä ruokailut. Lisäksi on mahdollisuus yksilökeskusteluihin, akupunktioon ja vertaistukeen. Asiakkailla on mahdollisuus osallistua myös AA- ja NA-ryhmiin sekä tutustua A-killan toimintaan.

Vieroitushoitoyksikössä kokoontuu myös kaikille asiakkaiden läheisille sunnattu ryhmä. Kysy puhelimitse lisää läheisten ryhmästä.

Miten hoitoon pääsee

Vieroitushoitoon ei tarvita lääkärin lähetettä, eikä hoitoon tullessa ole promillerajaa. Ota yhteyttä hoitokoordinaattoriin puhelimitse 040 136 8712 (ma–pe klo 8–16), niin saat lisäohjeistusta.

Korvaushoidon laitosaloitukset ja lääkkeenvaihdot alkavat pääsääntöisesti maanantaisin. Edeltävällä viikolla tehdään hoitosuunnitelma, jota varten tulee olla otettuna sydänfilmi eli EKG. EKG kontrolloidaan hoidon loppupuolella.

Kun tulet hoitoon, ota mukaan lääkärin määräämät lääkkeesi. Kaupassa pääset käymään kahdesti viikossa.

Vieroitushoitoyksikköön pääsee kaupungin busseilla 17, 25 ja 37 (Hakametsän pysäkki).

Palvelumme

Ympärivuorokautinen laitoskatkaisu on tarkoitettu alkoholivieroitukseen. Hoito kestää 3–14 vuorokautta ja sisältää hoidon tarpeen arvoinnin ja jatkohoidon suunnittelun. Vieroitushoito on suunnattu huumeiden ja lääkkeiden väärinkäyttäjille, jotka tarvitsevat laitosvieroitusta. Vieroitushoito kestää tyyppillisesti 14 vuorokautta. Opioidiriippuvaisille tarkoitettua opioidiavusteista vieroitushoitoa edeltää lääkärin arvio hoidon tarpeesta. Hoitojakso kestää 14–21 vuorokautta. Pohjana vieroitukselle on turvallinen, toipumiskeskeinen ja yhteisöllinen ilmapiiri.

Kriisijakso on tarkoitettu päihdeongelmaisille, joilla on toistuvia asiointeja Acutassa tai muissa erityissairaanhoidon palveluissa. Tyypillisesti kyse on lyhyestä 2–7 vuorokauden laitosjaksosta, jonka tarkoituksena on tilanteen rauhoittaminen ja päihdekierteen katkaisu.

Yli 65-vuotiaille suunnatut avo- ja vieroituspalvelut on tarkoitettu asiakkaille, joiden toimintakyky ja kotona selviytyminen ovat heikentyneet päihteiden käytön seurauksena. Alkoholi- tai lääkevieroituksen kesto on yleensä 3–14 vuorokautta. Kunnon salliessa avohoitokäynnit voivat alkaa ilman laitosvieroitusta. Käynnit sovitusti 1–7 päivänä viikossa klo 8–18 välillä.

Avojatko on suunnattu ympärivuorokautisessa vieroitushoidossa olleille asiakkaille, joiden lääkevieroitusta jatketaan avohoidossa. Palvelun perustana on lääkärin tekemä lääkevieroitussuunnitelma ja siihen sisältyy avohoitokäynnit sovitusti 1–7 kertaa viikossa noin 1–2 kuukauden ajan. Kestoltaan 2–3 tunnin käyntiin voi sisältyä joko yksilökeskustelu tai hoitoryhmä sekä ruokailu. Lisäksi on mahdollisuus akupunktioon.

Korvaushoidon laitosaloitus tai lääkkeenvaihto on tarkoitettu opioidiriippuvaisille, jotka ovat saaneet korvaushoitopäätöksen. Noin 14 vuorokauden hoitojakson aikana tehdään korvaavan lääkkeen aloitus tai vaihto ja lääkityksen tasapainotus. Korvaushoito on tarkoitettu korvaushoidon laitosaloituksen vieroitushoitoyksikössä käyneille tai muille jo korvaushoidossa oleville asiakkaille, joiden hoito vieroitushoitoyksikössä on asiakkaan edun mukaista. Tehostejakso on suunnattu korvaushoidossa oleville asiakkaille, joilla on ollut avohoidon aikana oheiskäyttöä tai joiden elämäntilanne on muutoin kriisiytynyt. Yleensä kyse on 14 vuorokauden laitoshoitojaksosta.

Mitä hoidossa tavoitellaan

Katkaisuhoidon tarkoituksena on sosiaalinen ja lääketieteellinen kartoitus ja asiakkaan perustarpeista huolehtiminen. Tavoitteena on päihdekierteen katkaisu ja fyysinen kuntoutuminen. Lisäksi pyritään asiakkaan elämäntilanteen ja jatkohoidon tarpeen selkiyttämiseen.

Vieroitushoidossa tavoitteena on vieroitusoireiden hoitaminen, päihdekierteen katkaisu ja fyysinen kuntoutuminen. Lisäksi pyritään selkiyttämään asiakkaan elämäntilannetta. Hoidon tarve ja kesto arvioidaan yksilöllisesti. Asiakkaalla on vastuu ja oikeus vaikuttaa omaan hoito-ohjelmaansa ja sitä kautta sitoutua hoitoprosessiin. Hoitoon sisältyy lääkärin vastaanotto hoitoon tullessa sekä kontrollikäynnit hoidon aikana. Laitosvieroituksesta kotiutuneille suunnatun avojatkon tavoitteena on tukea lääkevieroituksen onnistumista ja mahdollistaa muissa tukipalveluissa asiointi. Hoitojakson pituus ja yksilöllinen tuen tarve arvioidaan asiakaskohtaisesti.

Opioidiavusteisen vieroitushoidon jakson Suboxone-avusteinen vieroitus kestää enimmillään 6 vuorokautta laskevin lääkeannoksin. Suboxone-lääkityksen jälkeen käytetään normaalia huumevieroituslääkitystä. Tulotilanteessa asiakkaalta otetaan huumeseula, jolla varmistetaan opiaattien käyttö. Lääkäri tekee lopullisen arvion Suboxone-lääkityksen aloittamisesta. Jakson tavoitteena on muutostyön aloittaminen ja asiakkaan sitouttaminen hoitoprosessiin. 

Kriisijakson tavoitteena on avohoitoon ohjaaminen ja siihen sitouttaminen. Jaksolla on mahdollista järjestää kriisi- ja hoitopalaverit ohjaavan tahon kanssa. Lääkäripalvelut sisältyvät jaksoon.

Yli 65-vuotiaiden avo- ja vieroituspalveluissa tehdään yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma lähettävän tahon kanssa. Tavoitteena on tukea kotona asuvien ikääntyneiden päihteettömyyttä ja mahdollistaa toimintakyvyn kohentuminen riittävän pitkän päihteettömän laitosvieroituksen ja/tai avohoitojakson myötä.

Korvaushoito on tarkoitettu opioidiriippuvaisille, joilla täyttyy ICD-10-tautiluokituksen F11.2x diagnostiset kriteerit. Korvaushoito toteutetaan avohoidossa metadonia tai bubrenorfinia sisältäviä lääkevalmisteita käyttäen asetuksen 33/2008 mukaisesti. Kyseessä on lääkeavusteinen psykososiaalinen kuntoutus. Korvaushoidon tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa ja niiden toteutumista arvioidaan vähintään kahden kuukauden välein. Jokaisen asiakkaan kanssa tehdään hoitosuunnitelma, hoitosopimus ja apteekkisopimus. Hoidon siirtäminen terveyskeskukseen tapahtuu keskimäärin vuoden kuluttua hoidon aloittamisesta. Hoito mahdollistaa polun päihteettömään elämään sekä työelämään tai opiskeluun. Tavoitteena on palveluun kiinnittyminen ja muihin palveluihin ohjautuminen. Lisäksi tavoitteena on asiakkaiden elämänhallinnan parantaminen ja oheiskäytöstä irtautuminen.

Korvaushoidon laitosaloituksessa tavoitteena on turvallinen korvaavan lääkkeen aloitus tai vaihto huomioimalla muun muassa asiakkaan mahdolliseen metadonin yliannostukseen viittaavia oireita. Metadoni aloitetaan asiakkaan kunnon, edeltävän päihdekäytön ja kliinisen opioidivieroitusmittarin (COWS) pisteiden mukaan, pääsääntöisesti jo hoitoon tuloa seuraavana päivänä. Jaksoon sisältyy verkostokokous jatkohoitoyksikön kanssa.

Korvaushoidon tehostejakson aikana käytetään vieroitushoitolääkkeiden lisäksi lääkityksenä asiakkaan omaa korvaushoitolääkettä (Suboxone tai Metadon) ja tarvittaessa muuta lääkitystä. Hoitojakso suunnitellaan yhteistyössä lähettävän tahon kanssa, ja hoitoon sisältyy yhteistyö- ja omahoitajatapaamiset lähettävän tahon kanssa. Jakson tavoitteena on oheiskäytön lopettaminen tai elämänkriisin käsittely sekä sitouttaminen takaisin korvaushoito-ohjelmaan.

Henkilöstömme

 • sairaanhoitajat
 • lääkäri
 • sosiaaliohjaajat
 • ohjaajat
 • sosiaaliterapeutti
 • kokemusasiantuntija
 • palveluesimies
 • hoitokoordinaattori
 • yhteisöpedagogi
 • ruokapalvelutyöntekijät
 • siistijät

Vieroitushoitoyksikkö toimi aikaisemmin nimellä Vipunen ja Kuntoutumiskeskus.

Sivun lyhytosoite 
a-klinikka.fi/vieroitushoitoyksikko-tampere