Päivitetty 22.2.2024

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten henkilötietoja käsitellään A-klinikka Oy:n Stoppareissa, mitä oikeuksia rekisteröidyllä henkilöllä on ja miten oikeuksia voi käyttää. A-klinikka Oy vastaa siitä, että henkilötietoja käsitellään tätä selostetta ja soveltuvaa lainsäädäntöä noudattaen.

Tietosuojaselostetta päivitetään säännöllisesti, ja ajantasainen tietosuojaseloste on luettavissa A-klinikka Oy:n nettisivuilla.

1 Rekisterinpitäjä

A-klinikka Oy, Stopparit, Reutsinkatu 9, 49400 Hamina, p. 010 506 5550

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö Mika Hallberg, [email protected], p. 045 657 9012

2 Tietosuojavastaavan yhteystiedot

[email protected], p. 050 515 0018

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, tietosisällöt, oikeusperusteet ja säilytysajat

Asiakkaan hoitoon liittyvä tieto

Asiakkaan hoitoon liittyvien tietojen käsittelyn tarkoituksen on lastensuojelun sijoituksen ajan lapsen asiakassuunnitelman mukaisen hoidon toteuttaminen.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät ovat

  • Nimi, henkilötunnus, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), kotikunta
  • Alaikäisen asiakkaan kohdalla myös huoltajan tiedot
  • Luokitellut asiakastiedot kuten sijoittava kunta, sosiaalityöntekijän tiedot, sijoituspäätös
  • Hoitokirjaukset, kuten päivittäisraportointi, hoidolliset keskustelut, hoitoneuvottelut ja päätökset
  • Suunnitelmat, sopimukset, lausunnot ja kartoitukset
  • Lääkitys ja sen toteuttaminen

Käsittelyn oikeusperusteena on lakisääteinen velvoite.

Henkilötietoja säilytetään palvelun tilaajan (rekisterinpitäjä) ja käsittelijän välisen sopimuksen ja lainsäädännön vaatimustenmukaisen ajan.

4 Henkilötietoja käsittelevät tahot

Asiakastyöhön tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat saavat käsitellä asiakirjoja vain siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä tai vastuunsa sitä edellyttävät.

Ammatillinen henkilöstö sekä avustava henkilöstö, joka osallistuu asiakastyöhön, ovat velvollisia kirjaamaan annettavan palvelun suunnittelun, seurannan ja valvonnan kannalta tarpeelliset ja riittävät tiedot ja määrämuotoisina asiakirjoina ja tallentamaan ne.

5 Tietolähteet

Pääasiallisena tietolähteenä asiakas itse ja hänen vanhempansa. Tietoa ja dokumentteja tulee myös asiakkaan sijoittaneen kunnan lapsen asioista vastaavalta sosiaalityöntekijältä.

6 Tietojen luovutukset ja kansainväliset tietosiirrot

Kaikki asiakkaasta hoitojakson aikana tehdyt kirjaukset luovutetaan hoidon päätyttyä lapsen sijoittaneen kotikunnan sosiaalitoimeen. Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Ei kansainvälisiä tietojen siirtoja.

7 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidylle henkilölle kuuluu monia oikeuksia, joiden avulla rekisteröity voi vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn. Tässä selosteessa kuvattuja oikeuksia voi käyttää lähettämällä asiaa koskevan pyynnön sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Informointi

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä läpinäkyvästi ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Lisätietoja tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voi kysyä ottamalla yhteyttä tässä tietosuojaselosteessa mainittuihin yhteyshenkilöihin.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada tieto siitä, mitä häntä koskevia tietoja käsitellään ja halutessaan saada jäljennös kyseisistä tiedoista.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta, jolloin tietojenkäsittelijä täydentää epätarkat tiedot tai korjaa virheelliset tiedot.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että tiedot säilytetään, mutta niitä käsitellään muilla tavoin ainoastaan suostumuksen perusteella, oikeudellista vaatimusta varten, toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevasta syystä. Käsittelyn rajoittaminen soveltuu esimerkiksi silloin, jos käsittelyn laillisuus on kiistetty. Tällöin tietojen käsittelyä rajoitetaan, kunnes käsittelyn laillisuus on varmistettu.

Käsittelyn vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen syyhyn vedoten, jos käsittelyn perusteena on oikeutettu etu, yleinen etu tai julkisen vallan käyttäminen. Tietojen käsittely lopetetaan, ellei käsittely ole tarpeen jonkun muun perustellun syyn takia.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus siirtää rekisterinpitäjälle toimittamansa häntä koskevat henkilötiedot järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen. Rekisteröidyllä myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada kaikki henkilötietonsa poistetuksi eli tulla unohdetuksi. Oikeus soveltuu esimerkiksi silloin, jos käsittelyn perusteena ollut suostumus peruutetaan eikä käsittelyyn sovellu mikään muu oikeusperuste.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.