Päivitetty 27.2.2024

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten henkilötietoja käsitellään A-klinikka Oy:n a-klinikka.fi-sivustolla, mitä oikeuksia rekisteröidyllä henkilöllä on ja miten oikeuksia voi käyttää. A-klinikka Oy vastaa siitä, että henkilötietoja käsitellään tätä selostetta ja soveltuvaa lainsäädäntöä noudattaen.

Tietosuojaselostetta päivitetään säännöllisesti, ja ajantasainen tietosuojaseloste on luettavissa A-klinikka Oy:n nettisivuilla.

1 Rekisterinpitäjä

A-klinikka Oy, Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki, p. 010 506 5550

Yhteyshenkilö: Tiina Laurila, viestintä- ja markkinointiasiantuntija, [email protected]

2 Tietosuojavastaavan yhteystiedot

[email protected], p. 050 515 0018

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, tietosisällöt, oikeusperusteet ja säilytysajat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

  • Palautteen ja siihen vastaamiseen tarvittavien yhteystietojen vastaanottaminen, mikä palautteen antaja haluaa vastauksen. Palautteen voi jättää myös anonyymisti.
  • Yhteystietojen vastaanottaminen julkaisujen toimittamiseksi sähköpostitse.
  • Yhteystietojen vastaanottaminen A-klinikka Oy:n tarjoamien työmahdollisuuksien kertomiseksi.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät ovat:

  • Palautteen vastaamista varten kerätään seuraavat tiedot: sähköpostiosoite ja puhelinnumero (vapaaehtoinen).
  • Julkaisun toimittamista varten kerätään seuraavat tiedot: sähköpostiosoite.
  • Työmahdollisuuksista kertomista varten kerätään seuraavat tiedot: nimi (vapaaehtoinen), sähköpostiosoite, puhelinnumero (vapaaehtoinen).
  • Kaikkien lomakkeiden lähettämisen yhteydessä lomakkeen lähettäjän IP-osoite tallentuu automaattisesti.

Käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn suostumus ja oikeutettu etu.

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan, niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Palautteeseen vastaamista varten kerättäviä henkilötietoja säilytetään kaksi viikkoa.

4 Henkilötietoja käsittelevät tahot

Henkilötietoja käsittelevät vain ne A-klinikka Oy:n työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä a-klinikka.fi-sivuston kautta kerättäviä henkilötietoja.

5 Tietolähteet

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti suoraan rekisteröidyltä. IP-osoite tallentuu automaattisesti järjestelmään.

6 Tietojen luovutukset ja kansainväliset tietosiirrot

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidylle henkilölle kuuluu monia oikeuksia, joiden avulla rekisteröity voi vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn. Tässä selosteessa kuvattuja oikeuksia voi käyttää lähettämällä asiaa koskevan pyynnön sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Informointi

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä läpinäkyvästi ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Lisätietoja tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voi kysyä ottamalla yhteyttä tässä tietosuojaselosteessa mainittuihin yhteyshenkilöihin.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada tieto siitä, mitä häntä koskevia tietoja käsitellään ja halutessaan saada jäljennös kyseisistä tiedoista.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta, jolloin tietojenkäsittelijä täydentää epätarkat tiedot tai korjaa virheelliset tiedot.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että tiedot säilytetään, mutta niitä käsitellään muilla tavoin ainoastaan suostumuksen perusteella, oikeudellista vaatimusta varten, toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevasta syystä. Käsittelyn rajoittaminen soveltuu esimerkiksi silloin, jos käsittelyn laillisuus on kiistetty. Tällöin tietojen käsittelyä rajoitetaan, kunnes käsittelyn laillisuus on varmistettu.

Käsittelyn vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen syyhyn vedoten, jos käsittelyn perusteena on oikeutettu etu, yleinen etu tai julkisen vallan käyttäminen. Tietojen käsittely lopetetaan, ellei käsittely ole tarpeen jonkun muun perustellun syyn takia.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus siirtää rekisterinpitäjälle toimittamansa häntä koskevat henkilötiedot järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen. Rekisteröidyllä myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada kaikki henkilötietonsa poistetuksi eli tulla unohdetuksi. Oikeus soveltuu esimerkiksi silloin, jos käsittelyn perusteena ollut suostumus peruutetaan eikä käsittelyyn sovellu mikään muu oikeusperuste.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.